Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. otwierające preferencyjny kontyngent taryfowy na przywóz surowego cukru trzcinowego pochodzącego z krajów AKP w celu dostaw do zakładów rafinacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 3

28.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 346/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. otwierające preferencyjny kontyngent taryfowy na przywóz surowego cukru trzcinowego pochodzącego z krajów AKP w celu dostaw do zakładów rafinacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 978/2005 (4) otwarto kontyngenty na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 28 lutego 2006 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 39 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Należy otworzyć kontyngent dla drugiej części roku gospodarczego 2005/2006, biorąc pod uwagę dostępne prognozy dotyczące produkcji surowego cukru trzcinowego dla wymienionego roku gospodarczego.

Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 stanowi, że w trakcie lat gospodarczych od 2001/2002 do 2005/2006 i w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do wspólnotowych zakładów rafinacyjnych pobiera się zredukowaną stawkę należności celnych od przywozu surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw, z którymi Wspólnota zawarła preferencyjne umowy na dostawy. W chwili obecnej takie umowy zostały zawarte na mocy decyzji Rady 2001/870/WE (2) z Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (kraje AKP), wskazanymi w protokole nr 3 w sprawie cukru z krajów AKP, załączonym do załącznika V do Umowy o Partnerstwie AKP–WE (3) i z Republiką Indii. Umowy w postaci wymiany listów zawarte na mocy decyzji 2001/870/WE stanowią, że zainteresowane zakłady rafinacyjne muszą zapłacić minimalną cenę zakupu równą cenie gwarantowanej cukru surowego, pomniejszonej o pomoc dostosowawczą ustaloną dla rozpatrywanego roku gospodarczego. Należy zatem ustalić tę minimalną cenę, biorąc pod uwagę informacje mające zastosowanie do roku gospodarczego 2005/2006. Ilości specjalnego cukru preferencyjnego przeznaczonego do przywozu są określone zgodnie z art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 na podstawie wspólnotowej prognozy rocznego bilansu dostaw. Bilans wykazał konieczność przywozu cukru surowego i otwarcia na tym etapie w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 kontyngentów taryfowych ze zredukowaną stawką celną przewidzianą w wyżej wymienionych umowach, pozwalających pokryć potrzeby wspólnotowych zakładów rafinacyjnych w trakcie części tego roku.

(7)

Należy wskazać, iż rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (5) powinno mieć zastosowanie do nowego kontyngentu.

(8)

(2)

Aby umożliwić podmiotom gospodarczym wyczerpanie ilości specjalnego cukru preferencyjnego objętego dwoma kontyngentami otwartymi rozporządzeniem (WE) nr 978/2005 na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 28 lutego 2006 r., należy przedłużyć ostateczną datę składania wniosków o wydanie pozwolenia na wspominane kontyngenty do dnia 30 czerwca 2006 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodnie z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Na okres od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca 2006 r., w ramach decyzji 2001/870/WE, w odniesieniu do przywozu surowego cukru trzcinowego do rafinacji oznaczonego kodem CN 1701 11 10, otwiera się kontyngent taryfowy wynoszący 60 224 ton wyrażonych w cukrze białym pochodzącym z krajów AKP, które są sygnatariuszami umowy w formie wymiany listów zatwierdzonej wymienioną decyzją.

(4) Dz.U. L 166 z 28.6.2005, str. 3. (5) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 568/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 9).

(4)

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 325 z 8.12.2001, str. 21. (3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

L 57/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2006

Artykuł 2 1. Specjalna zredukowana stawka celna za 100 kg cukru surowego jakości standardowej przy przywozie ilości, o których mowa w art. 1, wynosi 0 EUR. 2. Minimalną cenę zakupu płaconą przez wspólnotowe zakłady rafinacyjne ustala się na okres, o którym mowa w art. 1, w wysokości 49,68 EUR za 100 kg cukru surowego jakości standardowej. Artykuł 3 Rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ma zastosowanie do kontyngentu taryfowego otwartego niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 4 Ilości, o których mowa w art. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 978/2005, dla których wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz nie zostały złożone przed dniem 1 marca 2006 r., można złożyć do dnia 30 czerwca 2006 r.

Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 35 z 200628.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Polski i niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 490) (1)

 • Dz. U. L57 - 19 z 200628.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych i uchylająca decyzję 2005/217/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5796) (1)

 • Dz. U. L57 - 16 z 200628.2.2006

  Protokół do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

 • Dz. U. L57 - 15 z 200628.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii (1)

 • Dz. U. L57 - 13 z 200628.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L57 - 11 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L57 - 9 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L57 - 7 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L57 - 5 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L57 - 1 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.