Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Polski i niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 490) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 35

Strona 1 z 3
28.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Polski i niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 490)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/169/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

91/68/EWG, dotyczących przeprowadzania kontroli wyrywkowych po uznaniu Polski za wolną od brucelozy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

Polskę należy zatem uznać za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do gospodarstw hodowli owiec lub kóz.

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część I pkt 4, załącznik A część II pkt 7 i załącznik D część I pkt E,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (2), w szczególności jej załącznik A rozdział 1 pkt II,

W regionie Friuli-Wenecja Julijska, w prowincji Savona należącej do regionu Ligurii, w prowincji Isernia należącej do regionu Molise i w prowincji Pescara należącej do regionu Abruzji, przynajmniej 99,8 % gospodarstw hodowli owiec lub kóz posiada status gospodarstw oficjalnie wolnych od brucelozy. Ponadto wyżej wymienione prowincje i region zobowiązały się przestrzegać niektórych innych warunków określonych w dyrektywie 91/68/EWG dotyczących przeprowadzania kontroli wyrywkowych po uznaniu danych prowincji za wolne od brucelozy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się państw członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status państw członkowskich lub regionów oficjalnie wolnych od tej choroby (3) zawiera wykaz regionów państw członkowskich uznanych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG.

Region Friuli-Wenecja Julijska, prowincja Savona należąca do regionu Ligurii, prowincja Isernia należąca do regionu Molise i prowincja Pescara należąca do regionu Abruzji powinny być w związku z tym uznane za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do gospodarstw hodowli owiec lub kóz.

(6)

Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwa członkowskie bądź ich części lub regiony mogą być uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła, pod warunkiem że spełniają one niektóre warunki ustanowione w tej dyrektywie.

(2)

Polska przedłożyła Komisji dokumentację, w odniesieniu do całego terytorium, wskazującą na zgodność z warunkami przewidzianymi w załączniku A rozdziale 1 sekcji II pkt 1 ppkt b) do dyrektywy 91/68/EWG. Ponadto Polska zobowiązała się przestrzegać niektórych innych warunków określonych w dyrektywie

(7)

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1). 2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( decyzją Komisji 2005/932/WE (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 68). (3) Dz.U. L 13 z 21.1.1993, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/764/WE (Dz.U. L 288 z 29.10.2005, str. 56).

Wykazy regionów państw członkowskich uznanych za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła są wyszczególnione w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 19 z 200628.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych i uchylająca decyzję 2005/217/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5796) (1)

 • Dz. U. L57 - 16 z 200628.2.2006

  Protokół do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

 • Dz. U. L57 - 15 z 200628.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii (1)

 • Dz. U. L57 - 13 z 200628.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L57 - 11 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L57 - 9 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L57 - 7 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L57 - 5 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L57 - 3 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. otwierające preferencyjny kontyngent taryfowy na przywóz surowego cukru trzcinowego pochodzącego z krajów AKP w celu dostaw do zakładów rafinacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L57 - 1 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.