Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 59 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei

Data ogłoszenia:2006-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 59 POZ 12

Strona 1 z 19
L 59/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 355/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z komitetem doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie

(1)

W dniu 18 kwietnia 2005 r. spółka Whirlpool Europe s.r.l. („skarżący”), reprezentująca znaczną część wspólnotowej produkcji lodówek side-by-side, złożyła skargę dotyczącą przywozu niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei. Skarga zawierała dowody na to, że omawiany produkt jest przedmiotem dumpingu oraz że stosowany dumping spowodował istotną szkodę, co uznano za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania. Postępowanie wszczęto dnia 2 czerwca 2005 r. publikując zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). 1.2. Strony, których dotyczy postępowanie

(2)

(3)

(4)

O wszczęciu postępowania Komisja oficjalnie powiadomiła skarżącego, koreańskich producentów eksportujących, zainteresowane przedsiębiorstwa handlowe, importerów, dostawców i sprzedawców detalicznych, a także zainteresowane stowarzyszenia i przedstawicieli Republiki Korei. Zainteresowanym stronom umożliwiono pisemne przedstawienie opinii i złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Komisja pozyskała i zweryfikowała wszystkie informacje uznane za konieczne do tymczasowego określenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu wspólnotowego. W tym celu Komisja wysłała kwestionariusze do wszystkich znanych jej zainteresowanych stron oraz wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Otrzymano odpowiedzi od: trzech koreańskich producentów eksportujących i powiązanych z nimi importerów we Wspólnocie, skarżącego, jednego niepowiązanego importera, dwóch dostawców i dwóch sprzedawców detalicznych we Wspólnocie. Dokonano wizyt weryfikacyjnych na terenie zakładów następujących przedsiębiorstw: a) producenci we Wspólnocie: — Whirlpool Europe s.r.l, Varese, Włochy;

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 135 z 2.6.2005, str. 4.

1.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/13

b) niepowiązani importerzy we Wspólnocie: — Indesit Company SpA, Fabriano, Włochy;

c) sprzedawcy detaliczni we Wspólnocie: — Media-Saturn Systemzentrale GmbH, Ingolstadt, Niemcy;

d) producenci eksportujący w Korei: — Daewoo Electronics Corporation, Seul, — LG Electronics Corporation, Seul, — Samsung Electronics Corporation, Seul;

e) powiązani importerzy we Wspólnocie: — Daewoo Electronics Sales UK, Wokingham, Zjednoczone Królestwo, — LG Electronics Benelux BV, Almere, Niderlandy, — LG Electronics España SA, Madryt, Hiszpania, — LG Electronics UK Limited, Slough, Zjednoczone Królestwo, — Samsung Electronics Benelux BV, Delft, Niderlandy, — Samsung Electronics Iberia SA, Barcelona, Hiszpania, — Samsung Electronics UK Limited, Chertsey, Zjednoczone Królestwo.

(7)

Przesłuchano wszystkie zainteresowane strony, które złożyły o to wniosek i udowodniły, że istnieją szczególne powody, dla których powinny być przesłuchane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 59 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 42 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L59 - 40 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L59 - 37 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2006 r.

 • Dz. U. L59 - 35 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L59 - 34 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 marca 2006 r.

 • Dz. U. L59 - 10 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L59 - 8 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 7 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 352/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1461/93 dotyczące dostępu oferentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do zamówień publicznych

 • Dz. U. L59 - 1 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 351/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia współczynników korygujących obowiązujących od dnia 1 lipca 2005 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników tymczasowych oraz pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych państwach członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.