Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 10

L 61/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

kodem CN 1006 20, inny niż ryż Basmati, musi zatem zostać zmieniona.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr przywozu ryżu i ustanawiające mające zastosowanie do w szczególności jego art. 1, Komisji (WE) nr 1549/2004 wprowadzające odstępstwo od 1785/2003 dotyczące systemu szczegółowe przejściowe zasady przywozu ryżu Basmati (1), Ustalenie należności musi nastąpić w terminie trzech dni od zakończenia wskazanego wyżej okresu. Zatem niniejsze rozporządzenie powinno niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Należność przywozowa mająca zastosowanie do ryżu łuskanego objętego kodem CN 1006 20 wynosi 65 EUR za tonę. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W oparciu o informacje przekazane przez właściwe władze, Komisja stwierdza, że pozwolenia na przywóz w odniesieniu do ryżu łuskanego objętego kodem CN 1006 20, z wyjątkiem pozwoleń na przywóz ryżu Basmati, zostały wydane dla ilości 289 488 ton na okres od dnia 1 września 2005 r. do dnia 28 lutego 2006 r. Należność przywozowa za ryż łuskany objęty

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2006 r. W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2152/2005 (Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 30).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 21 z 20062.3.2006

  Decyzja Rady 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L61 - 17 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368) (1)

 • Dz. U. L61 - 11 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

 • Dz. U. L61 - 9 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L61 - 3 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2006 z dnia 1 marca 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu brytyjskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 1 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.