Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

Data ogłoszenia:2006-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 7

(10)

(7)

Koncentracja nie osiąga progu obrotów określonych w art. 1 rozporządzenia w sprawie połączeń, a więc nie ma wymiaru wspólnotowego. Strony zgłosiły koncentrację krajowym władzom ds. konkurencji w Zjednoczonym Królestwie, Francji, Niemczech i Szwecji. Zjednoczone Królestwo uznało, że na postawie obowiązujących w nim procedur koncentracja nie zostanie objęta postępowaniem, ale pozostałe trzy Państwa Członkowskie skierowały wspólnie wniosek do Komisji o zbadanie koncentracji na mocy art. 22 rozporządzenia w sprawie połączeń. Trzy zainteresowane Państwa Członkowskie uznały, że koncentracja ta stwarza zagrożenie polegające na wytworzeniu lub wzmocnieniu pozycji dominującej przez stworzenie ogniwa strukturalnego pomiędzy dwoma głównymi europejskimi dostawcami usług wzbogacania uranu, oraz że wywrze ona wpływ na handel między Państwami Członkowskimi, ponieważ za rynki geograficzne uznano rynki obejmujące przynajmniej obszar EOG. Komisja ustaliła, że wspólny wniosek o przekazanie do rozpatrzenia sprawy spełnia wymogi ustanowione w art. 22 ust. 3 rozporządzenia w sprawie połączeń i dlatego też przyjęła jurysdykcję w tej sprawie.

V. WŁAŚCIWE RYNKI

(11)

(12)

Właściwe rynki asortymentowe

(8)

Etapy związane z produkcją paliwa jądrowego to: przekształcanie; wzbogacanie oraz wytwarzanie paliwa. Wytworzenie energii w reaktorach jądrowych następuje

(1) W HEU zawartość U235 przekracza 20 %, podczas gdy w przypadku wzbogaconego uranu wykorzystywanego w cywilnych reaktorach jądrowych zawartość U235 wynosi około 3–5 %.

2.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/13

(13)

Jednakże Komisja ustaliła również istnienie wskazań, że dostawca rosyjski, Tenex może stosować pewne ograniczenia konkurencyjne w stosunku do stron i że warunki konkurencji mogą ulec zmianie w najbliższej przyszłości, jako że USEC może dokonać przekierowania części swoich mocy produkcyjnych na Europę. W każdym razie, dla celów niniejszej decyzji, zakres rynku geograficznego może pozostać otwarty, ponieważ zobowiązania złożone przez strony w dniu 20 sierpnia 2004 r. rozwiewają poważne wątpliwości Komisji dotyczące zgodności planowanej koncentracji ze wspólnym rynkiem, bez względu na to czy rynek ten obejmuje obszar UE czy wykracza poza jego zakres.

VI. OCENA KONKURENCYJNA

pejskim w ciągu ostatnich trzynastu lat i około 40 procentowy udział na poziomie światowym) będą w stanie stworzyć doskonałą koordynację decyzji dotyczących wydajności. Może to doprowadzić do presji na wzrost cen w UE i pozostałych częściach świata.

(18)

(14)

Obawy związane z konkurencją, z proponowanej transakcji można w następujące główne kwestie:

wynikające pogrupować

Cicha koordynacja dostaw do UE. Poza prawdopodobnym negatywnym wpływem na ceny, wynikającym ze wspólnych decyzji dotyczących wydajności, transakcja może również sprzyjać cichej koordynacji w odniesieniu do dostaw do UE. Prawdopodobna jest raczej koordynacja w odniesieniu do dostaw poprzez utrzymanie znaczącej części udziałów w rynku UE, niż cicha koordynacja dotycząca bezpośrednio cen, która wydaje się dość trudna na tym rynku. Ostatecznie, taka koordynacja w odniesieniu do dostaw przyniesie w efekcie wzrost poziomu cen na rynku (albo będzie zapobiegać ich spadkowi w kontekście obniżki kosztów Areva).

a) Spółka typu joint venture umożliwia stronom kontrolowanie wzajemnych decyzji dotyczących zwiększania wydajności wzbogacania; b) Kontrola poziomów wydajności może doprowadzić do wyższych cen w UE i w bardziej ograniczonym zakresie w innych częściach świata (wyraźna koordynacja w odniesieniu do wydajności); oraz c) Spółka typu joint venture ułatwia cichą koordynację dostaw do UE.

(15)

(19)

Wśród czynników, które sprawiają, że koordynacja w odniesieniu do dostaw po transakcji staje się bardziej prawdopodobna, niż w przeszłości, są: i) centralizacja decyzji dotyczących wydajności w ETC, ii) ogniwo strukturalne ETC oraz iii) zwiększony zakres wymiany informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 21 z 20062.3.2006

  Decyzja Rady 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L61 - 17 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368) (1)

 • Dz. U. L61 - 10 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

 • Dz. U. L61 - 9 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L61 - 3 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2006 z dnia 1 marca 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu brytyjskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 1 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.