Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

Data ogłoszenia:2006-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 4

Strona 4 z 7

— Osiągnięcie wspólnych ustaleń

(20)

Kontrola decyzji dotyczących wydajności. Zgodnie ze zgłoszoną transakcją, zarówno Areva, jak i Urenco nie byłyby w stanie dokonywać zakupu wirówek od ETC bez uprzedniej wyraźnej zgody drugiej spółki dominującej. Innymi słowy, obydwie strony będą w stanie zapobiegać zwiększeniu wydajności przez drugą stronę. Spółka joint venture stwarza więc każdej stronie możliwość kontrolowania wydajności drugiej strony. Koordynacja wydajności. W dziedzinie technologii wirówek istnieje silne powiązanie pomiędzy poziomem wydajności i całkowitą produkcją. Z technicznego punktu widzenia technologia stanowi, że po uruchomieniu obrotów, wirówka nie powinna być wyłączana w ciągu całego okresu użytkowania ([…]). Wyłączanie wirówek i ich ponowne włączanie zwiększa znacznie ryzyko uszkodzenia wirówek. Ponadto, przemysł wzbogacania jest wysoce kapitałochłonny, przy bardzo niskich kosztach krańcowych. W świetle tych ograniczeń technologicznych i ekonomicznych zdolność produkcyjna wirówek jest więc zwykle bliska poziomowi wydajności.

Rozważając rynek UE, należy zauważyć, że osiągnięcie wspólnych ustaleń jest konieczne wyłącznie między dwoma uczestnikami rynku, Areva i Urenco. USEC będzie w najbliższej przyszłości stanowić mało prawdopodobne zagrożenie konkurencyjne, a Tenex podlega ograniczeniom regulacyjnym związanym z dostawą do UE.

(21)

(16)

Koordynacja w odniesieniu do dostaw nie jest sama w sobie zbyt skomplikowana. Ilość nabywców na rynku UE jest ograniczona. Brak uczestnictwa w określonym przetargu czy udział w nim na nieatrakcyjnych warunkach jest sposobem na scedowanie klienta (lub możliwości sprzedaży) na rzecz drugiej strony, w celu utrzymania znaczącej części udziałów w rynku UE. Istnieje jedynie 13 przedsiębiorstw (w 15 krajach UE), które prowadzą elektrownie atomowe. Ilość możliwości dostawy, takich jak przetargi na dostawę (części) zapotrzebowania przedsiębiorstw europejskich lub możliwość przedłużenia umów są w pewnej mierze również ograniczone do 10–20 rocznie.

— Przejrzystość

(22)

(17)

Poziomy wydajności (zdolności produkcyjnych) stanowią jeden z głównych czynników sterujących cenami na rynku wzbogacania. W wyniku transakcji, dwaj główni konkurenci na rynku wzbogacania uranu (Areva i Urenco to dwie europejskie spółki zajmujące się wzbogacaniem, posiadające około 80 procentowy udział w rynku euro-

Stopień przejrzystości na tym rynku wydaje się być wystarczający, aby utrzymać koordynację w odniesieniu do dostaw na rynek europejski. Jak wskazano powyżej, istnieje niewielu nabywców europejskich i kilka możliwości dostaw rocznie. Co więcej, wymaga to koordynacji wyłącznie ze strony dwóch uczestników rynku, Areva i Urenco.

L 61/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2006

(23)

Wspólna kontrola ETC przez Areva i Urenco zwiększy przejrzystość między stronami w odniesieniu do wzajemnych planów wydajnościowych i innych parametrów konkurencyjnych. Wynika to głównie z przepływów informacji z ETC do jej udziałowców, a szczególnie z decydującej roli Zarządu ETC, powoływanego przez Areva i Urenco.

można uznać z całkowitą pewnością, że warunki wyłączenia na mocy art. 81 ust. 3 Traktatu są spełnione. W szczególności brak jest wskazań, że jakakolwiek koordynacja pomiędzy Areva i Urenco przyniosłaby prawdopodobnie korzyść klientom, ani że ograniczenia nałożone porozumieniami doprowadzającymi do planowanej transakcji są niezbędne.

— Mechanizmy dyscyplinujące

(24)

Zakres odstępstw i zwiększania sprzedaży do UE może być ograniczony. W przypadku, gdyby którakolwiek ze stron miała odstąpić od wspólnych ustaleń, mogłoby dojść do odwetu w postaci tymczasowego powrotu do intensywnej konkurencji. Co więcej, fakt, że każda ze stron jest zależna od drugiej strony w kontekście tak istotnych decyzji strategicznych, jak decyzje dotyczące wydajności, zwiększa prawdopodobieństwo, że spółki będą stosować się do wspólnych ustaleń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 21 z 20062.3.2006

  Decyzja Rady 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L61 - 17 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368) (1)

 • Dz. U. L61 - 10 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

 • Dz. U. L61 - 9 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L61 - 3 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2006 z dnia 1 marca 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu brytyjskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 1 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.