Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

Data ogłoszenia:2006-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 5

Strona 5 z 7

VII. ZOBOWIĄZANIA ZAPROPONOWANE PRZEZ STRONY (29)

W dniu 20 sierpnia 2004 r. strony złożyły pakiet zobowiązań zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie połączeń. Zostały one zmodyfikowane przez strony w dniu 3 września 2004 r. Zdaniem Komisji zobowiązania te odnoszą się do obaw dotyczących konkurencji wywołanych koncentracją i rozwiewają je w sposób zadawalający.

— Reakcje konkurentów i klientów

(25)

Podsumowanie zobowiązań zaproponowanych przez strony

(30)

Na hipotetycznym rynku UE strony trzecie, takie jak konkurenci czy klienci, mogą nie być w stanie przeciwdziałać koordynacji w odniesieniu do dostaw prowadzonej przez dwie główne spółki zajmujące się wzbogacaniem w UE. Jedyni dwaj dostrzegalni konkurenci, Tenex i USEC, mogą nie być w stanie zdestabilizować wspólnych ustaleń pomiędzy stronami.

(26)

Podobnie, nie można uznać, że klienci są w stanie zapobiec koordynacji w odniesieniu do dostaw prowadzonej przez obydwie strony. Jedynym wyjątkiem, jeśli takowy występuje, jest EDF. Ze względu na swoją wielkość, trzeba uznać go za będący w stanie utrzymać przynajmniej określony stopień konkurencji między dwiema stronami. Jednakże, jeśli całkowity poziom wydajności będzie napięty dla obydwu stron, możliwość nacisku przez EDF będzie prawdopodobnie porównywalnie mniejsza.

Na zaproponowane zobowiązania składają się następujące kluczowe elementy: i) zniesienie prawa weta stron dotyczącego zwiększenia wydajności; ii) wzmocnienie barier ochronnych w celu zapobiegania przepływom informacji między stronami oraz między spółką joint venture i stronami; oraz iii) dostarczanie informacji Agencji Dostaw Euratomu (ESA) w celu umożliwienia jej monitorowania cen wzbogacania i umożliwienia ESA podjęcia w razie potrzeby działań korygujących, np. przez zwiększenie importu przez strony trzecie.

i) Zniesienie prawa weta dotyczącego zwiększenia wydajności

(31)

(27)

Wniosek. W świetle powyższego, Komisja miała poważne wątpliwości i uważała, że planowana transakcja mogłaby doprowadzić do wytworzenia dominującej pozycji Areva i Urenco na potencjalnym rynku wzbogacania UE w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie połączeń.

Wstępna umowa wspólników spółki joint venture przewiduje, że dostawa wirówek do Areva lub Urenco, będąca częścią planu operacyjnego/budżetu spółki joint venture lub wykraczająca poza niego, wymagać będzie jednomyślnego zatwierdzenia przez zarząd ETC. Jako że Areva i Urenco powołają równą liczbę członków zarządu, zarówno Areva, jak i Urenco będą w stanie zapobiec wzrostom wydajności drugiej strony ponad wielkość przewidzianą w aktualnym planie operacyjnym.

(32)

(28)

W świetle większych szans na to, że spółka joint venture ETC daje stronom możliwość odgórnej koordynacji w odniesieniu do wydajności i zdolności produkcyjnych w zakresie wzbogacania na rynku europejskim, wszelka taka koordynacja byłaby przyczynowo powiązana z utworzeniem spółki joint venture. Dlatego też Komisja uznała, że udział przedsiębiorstwa Areva w spółce joint venture również prawdopodobnie ograniczy odczuwalnie konkurencję w znaczeniu art. 81 ust. 1 Traktatu w powiązaniu z art. 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie połączeń na rynku europejskim lub światowym. Nie

W celu rozwiania obaw Komisji, strony zobowiązały się, że umowa wspólników zostanie zmieniona w taki sposób, że w przypadku propozycji zawarcia przez spółkę joint venture nowej umowy na dostawę wirówek z jedną ze stron, decyzja taka nie będzie wymagała zatwierdzenia zarządu, ale pozostanie w gestii kierownictwa, o ile: a) warunki nie będą korzystniejsze niż inne umowy z Areva lub Urenco; b) umowy podlegać będą zatwierdzeniu przez Wspólny Komitet i Komitet Czterostronny lub innemu wymaganemu rządowemu zatwierdzeniu ustawowemu czy wymaganiom, a zatwierdzenia takie zostaną udzielone oraz c) planowane dodatkowe wydatki inwestycyjne nie przekroczą [<20] milionów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 21 z 20062.3.2006

  Decyzja Rady 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L61 - 17 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368) (1)

 • Dz. U. L61 - 10 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

 • Dz. U. L61 - 9 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L61 - 3 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2006 z dnia 1 marca 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu brytyjskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 1 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.