Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

Data ogłoszenia:2006-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 6

Strona 6 z 7

2.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/15

(33)

Wygaśnięcie praw weta dotyczących dostaw wirówek spowoduje wyłączenie prawa jednej strony do weta dotyczącego zwiększenia wydajności przez drugą stronę. Osoby z kierownictwa, niebędące członkami zarządu, będą realizować zlecenia spółek dominujących pod wyłącznym warunkiem, że zlecenie to nie jest sprzeczne z interesami ekonomicznymi spółki joint venture. Ponadto, niezależni biegli rewidenci spółki joint venture będą składać Komisji w regularnych odstępach czasu sprawozdanie z realizacji tej części zobowiązań.

ESA dokładne monitorowanie kształtowania się cen wzbogacanego uranu, pobieranych przez każdą ze stron. Jeśli w przyszłości strony zdecydują się na podniesienie cen, informacja ta stanowić będzie podstawę dla ESA do podjęcia działań korygujących w zakresie jej polityki dostaw, związanych ze zwiększeniem przywozu wzbogacanego uranu spoza Europy w celu przeciwdziałania wszelkim nieuzasadnionym podwyżkom cen przez strony. Zdaniem Komisji ESA posiada już możliwość monitorowania cen umów na wzbogacanie oraz ma możliwość i prawo decydowania o dostosowywaniu swojej polityki dostaw. ESA potwierdziła, iż jest przygotowana do podjęcia takiej roli monitorującej.

ii) Bariery ochronne i związane z nimi zobowiązania

(34)

W celu wyeliminowania obaw Komisji dotyczących tego, że utworzenie spółki joint venture sprzyjałoby koordynacji między Areva i Urenco poprzez zwiększony zakres wymiany informacji za pośrednictwem ETC, strony zobowiązały się wzmocnić bariery ochronne między stronami i ETC oraz między każdą ze stron.

Ocena zobowiązań zaproponowanych przez strony zgłaszające

(37)

(35)

Mechanizm barier ochronnych wiąże się z wieloma poszczególnymi punktami, ukierunkowanymi na ograniczenie przepływu informacji między ETC i spółkami dominującymi oraz vice versa. Wiąże się to z zastrzeżeniem, że Areva/Urenco nie będą miały dostępu do poufnych informacji handlowych odnoszących się do grupy ETC i vice versa, że Areva i Urenco nie będą brały udziału w codziennym kierowaniu ETC oraz że struktura zarządu ETC będzie niezależna od stron. Określa on również szczególne obowiązki członków zarządu ETC, którzy nie mogą sprawować dochodowej funkcji w obszarze wzbogacania uranu u żadnej ze stron. Żaden członek zarządu ETC nie może żądać, ani przyjmować żadnych poufnych informacji handlowych niezwiązanych z zastrzeżonymi kwestiami zarządczymi, nie wykorzysta lub nie upowszechni żadnych poufnych informacji handlowych w żadnym innym celu i żaden członek zarządu nie będzie brał udziału w negocjowaniu umów z udziałowcami lub stronami trzecimi, a żadna informacja dotycząca takich poszczególnych umów nie zostanie ujawniona udziałowcom. Zarząd ETC będzie otrzymywał wyłącznie informacje niezbędne do umożliwienia jego członkom wypełniania ich obowiązków powierniczych. Ponadto, niezależni biegli rewidenci spółki joint venture będą składać Komisji w regularnych odstępach czasu sprawozdanie z realizacji tej części zobowiązań.

Wygaśnięcie praw weta dotyczących dostaw wirówek spowoduje wyłączenie prawa jednej strony do weta dotyczącego zwiększenia wydajności przez drugą stronę. Osoby z kierownictwa, niebędące członkami zarządu, będą realizować zlecenia spółek dominujących pod wyłącznym warunkiem, że zlecenie to nie jest sprzeczne z interesami ekonomicznymi spółki joint venture. Komisja uznaje, że to zobowiązanie rozwieje obawy, że strony będą koordynować zwiększenia wydajności na bazie uprawnień zarządu.

(38)

Komisja uznaje, że wzmocniony mechanizm barier ochronnych znacznie ograniczy przepływ informacji między stronami i tym samym zmniejszy przejrzystość, wynikającą ze współwłasności ETC.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 21 z 20062.3.2006

  Decyzja Rady 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L61 - 17 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368) (1)

 • Dz. U. L61 - 10 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

 • Dz. U. L61 - 9 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L61 - 3 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2006 z dnia 1 marca 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu brytyjskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 1 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.