Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

Data ogłoszenia:2006-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11

Strona 1 z 7
2.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2006/170/WE) W dniu 6 października 2004 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Jawna wersja pełnego tekstu decyzji jest dostępna w oryginalnym języku sprawy oraz w językach roboczych Komisji na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://europa.eu.int/comm/ competition/index_en.html

I. WSPÓLNY WNIOSEK O PRZEKAZANIE DO ROZPATRZENIA SPRAWY NA MOCY ART. 22 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE POŁĄCZEŃ (1)

W dniach 8 i 26 kwietnia 2004 r. do Komisji wpłynął wspólny wniosek o przekazanie sprawy do rozpatrzenia, skierowany przez władze Francji, Szwecji i Niemiec, z prośbą o zbadanie na mocy art. 22 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 (2), („rozporządzenia w sprawie połączeń”) planowanej koncentracji, zgodnie z którą przedsiębiorstwo Société de participations du Commissariat ą l'Energie Atomique SA („Areva”, Francja) nabywa wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Enrichment Technology Company Limited („ETC”, Zjednoczone Królestwo), poprzednio podlegającym całkowitej kontroli przedsiębiorstwa Urenco Limited („Urenco”, Zjednoczone Królestwo).

II. STRONY

energii nuklearnej, b) sektor złączy, i c) przesył oraz dystrybucja energii elektrycznej. Jest szczególnie aktywne na rynku usług związanych ze wzbogacaniem uranu poprzez swoją spółkę zależną, Eurodif i posiada największy europejski zakład wzbogacania. Zakład się starzeje i wykorzystuje przestarzałą oraz drogą technologię dyfuzji gazów. Nominalna wydajność produkcyjna Eurodif wynosi 10,8 milionów SWU (jednostek oznaczających zdolność separacyjną) rocznie, a w 2002 r. Eurodif zrealizował dostawę około 9 milionów SWU.

(3)

(2)

Areva podlega kontroli Commissariat ą l’Energie Atomique („CEA”), które z kolei podlega kontroli państwa francuskiego. Areva działa w trzech głównych obszarach: a) wszystkie etapy związane z przemysłem

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 1; sprostowanie Dz.U. L 257 z 21.9.1990, str. 13; rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1310/97 (Dz.U. L 180 z 9.7.1997, str. 1, sprostowanie Dz.U. L 40 z 13.2.1998, str. 17).

Urenco Limited powstało na podstawie Traktatu z Almelo, który został zawarty we wczesnych latach 70-tych przez Niemcy, Holandię i Zjednoczone Królestwo w celu rozwoju i wykorzystania technologii wirówkowej do wzbogacania uranu. Urenco jest spółką holdingową grupy Urenco, w skład której wchodzą dwie główne spółki: Uranium Enrichment Company (Spółka Wzbogacania Uranu – „UEC”) oraz Enrichment Technology Company (Spółka Technologii Wzbogacania – „ETC”). UEC prowadzi działalność na poziomie ogólnoświatowym w dziedzinie świadczenia usług wzbogacania uranu przy wykorzystaniu nowoczesnej i wydajnej technologii wirówkowej. ETC jest zaangażowana w rozwój, projektowanie i produkcję wirówek do wzbogacania uranu. Udziałowcy Urenco to British Nuclear Fuels, RWE i EON.

L 61/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2006

III. KONCENTRACJA (4)

Proponowana operacja polega na nabyciu przez Areva 50 % udziałów w ETC, która stanie się spółką typu joint venture między Areva i Urenco. Działalność ETC zostanie ograniczona do wstępnych badań i rozwoju, projektowania i produkcji sprzętu wirówkowego, podczas gdy Areva i Urenco kontynuować będą swoją działalność na końcowym rynku wzbogacania uranu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 21 z 20062.3.2006

  Decyzja Rady 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L61 - 17 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368) (1)

 • Dz. U. L61 - 10 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

 • Dz. U. L61 - 9 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L61 - 3 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2006 z dnia 1 marca 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu brytyjskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 1 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.