Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2006-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 21

2.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/21

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB powinien zostać odpowiednio uzupełniony,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/852/WPZiB (1), w szczególności jego art. 6, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Wykaz osób przedstawiony w załączniku do niniejszej decyzji zostaje włączony do załącznika do wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB. Artykuł 2

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej mające na celu wprowadzenie w życie środków nałożonych na Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1572 (2004).

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

W dniu 7 lutego 2006 r. komitet ustanowiony na mocy rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004) zatwierdził wykaz osób podlegających środkom nałożonym na mocy pkt 9 oraz pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004), których obowiązywanie zostało przedłużone na mocy pkt 1 rezolucji RB ONZ nr 1643 (2005).

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 50. Wspólne stanowisko ostatnio rozszerzone i zmienione wspólnym stanowiskiem 2006/30/WPZiB (Dz.U. L 19 z 24.1.2006, str. 36).

L 61/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2006

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o którym mowa w art. 1 „1. Nazwisko i imię: BLÉ GOUDÉ, Charles Pełniona funkcja: przywódca Congrès Panafricain des Jeunes Patriotes (»Młodzi Patrioci«) Data urodzenia: 1.1.1972 Numer paszportu lub dowodu tożsamości: PD. AE/088 DH 12 Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 2. Nazwisko i imię: DJUÉ, Eugène Ngoran Kouadio Data urodzenia: 20.12.1969 lub 1.1.1966 Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 3. Nazwisko i imię: FOFIE, Martin Kouakou Pełniona funkcja: starszy kapral, dowódca Nowych Sił w okręgu Korhogo Data urodzenia: 1.1.1968 Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 17 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368) (1)

 • Dz. U. L61 - 11 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

 • Dz. U. L61 - 10 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

 • Dz. U. L61 - 9 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L61 - 3 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2006 z dnia 1 marca 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu brytyjskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 1 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.