Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 62 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium Francji obszarów A i B w związku z wybuchem wysoce zjadliwej grypy ptaków w tym państwie członkowskim (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 721) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 62 POZ 27

Strona 1 z 3
3.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/27

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium Francji obszarów A i B w związku z wybuchem wysoce zjadliwej grypy ptaków w tym państwie członkowskim (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 721)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/175/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (3), w szczególności jego art. 18, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (4), w szczególności jej art. 66 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu we Wspólnocie (5).

(2)

Po otrzymaniu powiadomienia o wspomnianych środkach, Komisja zbadała je we współpracy z Francją i wyraża zadowolenie z faktu, że ustanowione przez Francję obszary A i B znajdują się w wystarczającej odległości od ognisk choroby u drobiu oraz od miejsc, w których wykryto przypadki zachorowań u dzikiego ptactwa. Należy zatem odpowiednio zmienić części A i B załącznika I do wyżej wspomnianej decyzji oraz określić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2006/135/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Francja powiadomiła Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie o wybuchu wysoce zjadliwej grypy ptaków, wywołanej szczepem wirusa A oznaczonym symbolem H5N1, u drobiu na niektórych obszarach terytorium Francji i podjęła odpowiednie działania przewidziane w decyzji Komisji 2006/135/WE z dnia 22 lutego 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33); wersja poprawiona (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 3) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 18/2006 (Dz.U. L 4 z 7.1.2006, str. 3). (4) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.

(5) Dz.U. L 52 z 23.2.2006, str. 41.

L 62/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.3.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A Obszar A, o którym mowa w art. 2 ust. 1:

Kod krajowy ISO Area A Państwo członkowskie Kod pocztowy Nazwa Data wygaśnięcia

FR

Francja Obszar chroniony 01005 01045 01052 01053 01069 01072 01074 01083 01084 01085 01090 01092 01093 01096 01105 01113 01129 01145 01151 01156 01195 01198 01207 01211 01235 01244 01248 01249 01254 01260 01261 01262 01264 01272 01289 01297 01299 01314 01318 01319 01322 01325

Miasto: AMBERIEUX-EN-DOMBES BIRIEUX BOULIGNEUX BOURG-EN-BRESSE CERTINES CEYZERIAT CHALAMONT CHANEINS CHANOZ-CHATENAY LA CHAPELLE-DU-CHATELARD CHATENAY CHATILLON-LA-PALUD CHATILLON-SUR-CHALARONNE CHAVEYRIAT CIVRIEUX CONDEISSIAT CRANS DOMPIERRE-SUR-VEYLE DRUILLAT FARAMANS JASSERON JOYEUX LAPEYROUSE LENT MARLIEUX MEXIMIEUX MIONNAY MIRIBEL MONTAGNAT LE MONTELLIER MONTHIEUX MONTLUEL MONTRACOL NEUVILLE-LES-DAMES PERONNAS PIZAY LE PLANTAY PRIAY RANCE RELEVANT REYRIEUX RIGNIEUX-LE-FRANC

31.3.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 62 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 26 z 20063.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w następstwie fal tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r.

 • Dz. U. L62 - 25 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2006 z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L62 - 24 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2006 z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L62 - 23 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2006 z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2093/2005

 • Dz. U. L62 - 22 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2006 z dnia 2 marca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L62 - 21 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2006 z dnia 2 marca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L62 - 19 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2006 z dnia 2 marca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L62 - 18 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2006 z dnia 2 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 20. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L62 - 16 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2006 z dnia 2 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L62 - 14 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2006 z dnia 2 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 3 marca 2006 r.

 • Dz. U. L62 - 13 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2006 z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L62 - 11 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2006 z dnia 2 marca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L62 - 3 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2006 z dnia 2 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L62 - 1 z 20063.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2006 z dnia 2 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.