Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 63 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 4/2003 (ex NN 102/2002) przyznanej przez Włochy WAM S.p.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1812) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 63 POZ 11

Strona 1 z 15
4.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 4/2003 (ex NN 102/2002) przyznanej przez Włochy WAM S.p.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1812)

(jedynie wersja w języku włoskim jest autentyczna) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/177/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), uwzględniając decyzję (1), na mocy której to Komisja postanowiła wszcząć procedurę określoną w art. 88 ust. 2 Traktatu, w odniesieniu do pomocy C 4/2003 (poprzednio NN 102/2002), po wezwaniu zainteresowanych stron do zgłoszenia uwag zgodnie z wymienionymi powyżej przepisami, oraz uwzględniając ich uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (5) (1)

13.12.1999 r. (D/65224) Komisja przekazała podmiotowi wnoszącemu skargę odpowiedź władz włoskich, przesłaną pismem A/37761 z dnia 11 października 1999 r. oraz wyraziła zamiar przeprowadzenia formalnego postępowania wyjaśniającego.

(3)

Jednocześnie Komisja prowadziła badanie sondażowe w sprawie krajowych programów wsparcia dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych poza UE (bezpośrednie inwestycje zagraniczne zewnętrzne), którego wynikiem miał być komunikat Komisji w tej sprawie. Pismem z dnia 18.12.2001 r. (D/55270) Komisja zwróciła się do Włoch z prośbą o dalsze informacje, w następstwie ponowionego działania ze strony podmiotu wnoszącego skargę (pismami A/32799 z dnia 31.3.2000 r. oraz A/38320 z dnia 11.10.2000 r. przesłano do Komisji dwa przypomnienia) oraz z uwagi na opóźnienie przez Komisję badań sondażowych w sprawie „bezpośrednich inwestycji zagranicznych zewnętrznych”. W świetle informacji przedstawionych w pismach z dnia 20.2.2002 r. (A/31323) oraz 27.3.2002 r. (A/32370) władzom włoskim zadano kolejne pytania w piśmie z dnia 12.4.2002 r. (D/51694). Władze włoskie przesłały odpowiedź w piśmie z dnia 21.5.2002 r. (A/33699). Pismem z dnia 5.6.2002 r. (D/52840) Komisja poinformowała władze włoskie, iż uznała przedłożone informacje za niekompletne i poprosiła o uzupełnienie brakujących informacji i przesłanie dalszych wyjaśnień, w terminie dwudziestu dni roboczych od daty otrzymania pisma.

(4)

Pismem z dnia 26 lipca 1999 r. do Komisji wpłynęła skarga na WAM Engineering złożona przez konkurencyjną firmę, która utrzymywała, iż WAM korzystała z nielegalnych dotacji rządu włoskiego. Pismami z dnia 5.8.1999 r. oraz 10.9.1999 r. zwrócono się o wyjaśnienia do władz włoskich. Podmiot wnoszący skargę przedstawił dodatkowe informacje w piśmie A/36636 z dnia 2.9.1999 r. Pismem z dnia

(6)

(2)

(1) C(2003) 35 def. (opublikowana w Dz.U. C 142 z 18.6.2003, str. 2).

L 63/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2006

(7)

Ponieważ nie uzyskano żadnej odpowiedzi, pomimo wniosku władz włoskich, zawartego w piśmie A/34670 z dnia 25.6.2002 r., o przedłużenie określonego okresu do 31 lipca, w dniu 26 września 2002 r. Komisja przyjęła nakaz udzielenia informacji zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (2). W międzyczasie sprawę przekazano do „rejestru pomocy nienotyfikowanej” i nadano jej numer NN 102/2002.

2003 r., 15-dniowego terminu złożenia uwag na temat poufności, zgodnie z decyzją Komisji.

(15)

Pismem A/31812 z dnia 10.3.2003 r., Włochy zwróciły się do Komisji z prośbą o niepublikowanie decyzji, z uwagi na chęć zwrotu pomocy przez beneficjenta, co zadeklarowała również sama Wam S.p.A. pismem A/31907 z dnia 13.3.2003 r., przedłożonym bezpośrednio Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 63 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 25 z 20064.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiająca grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 46 z dnia 16 lutego 2006 r., str. 32)

 • Dz. U. L63 - 10 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2006 z dnia 3 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L63 - 9 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 35. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L63 - 8 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 36. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L63 - 7 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 4. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L63 - 5 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 4. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L63 - 3 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 4. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L63 - 1 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.