Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 63 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiająca grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 46 z dnia 16 lutego 2006 r., str. 32)

Data ogłoszenia:2006-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 63 POZ 25

Strona 1 z 2
4.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiająca grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 46 z dnia 16 lutego 2006 r., str. 32) (2006/178/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

Należy w związku z tym ustanowić grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych oraz określić jej strukturę i zakres obowiązków,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Artykuł 157 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską powierza Wspólnocie i państwom członkowskim zadanie zapewnienia warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Wspólnoty. Artykuł 151 stanowi, że Wspólnota przyczynia się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Artykuł 1 Niniejszym Komisja ustanawia grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych, zwaną dalej „grupą”.

Artykuł 2

(2)

Komunikat Komisji „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (1) zapowiadał wzorcową inicjatywę dotyczącą bibliotek cyfrowych.

Zadanie Komisja może zasięgnąć opinii grupy we wszelkich kwestiach związanych z realizacją inicjatywy dotyczącej bibliotek cyfrowych przedstawionej w komunikacie.

(3)

Komunikat Komisji „i2010: Biblioteki cyfrowe” (2) (zwany dalej „komunikatem”) zapowiadał utworzenie złożonej z wysokiej rangi ekspertów grupy ds. bibliotek cyfrowych, która będzie doradzać Komisji, w jaki sposób sprostać wyzwaniom organizacyjnym, technicznym i prawnym na szczeblu europejskim.

Zadanie grupy polega na:

(4)

Biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej (3), przyjęta przez Komisję w dniu 1 lutego 2006 r., podkreśla znaczenie bibliotek cyfrowych w zapewnieniu obywatelom europejskim swobodnego dostępu do informacji na temat Europy przy pomocy technologii informatycznych.

— doradzaniu Komisji, w jaki sposób sprostać wyzwaniom organizacyjnym, technicznym i prawnym na szczeblu europejskim;

— wniesieniu wkładu we wspólną strategiczną wizję europejskich bibliotek cyfrowych.

(5)

Grupa musi wnieść wkład we wspólną strategiczną wizję europejskich bibliotek cyfrowych. Artykuł 3

(6)

Członkami grupy muszą być wysokokwalifikowani eksperci, posiadający kompetencje w zakresie bibliotek cyfrowych, powołani osobiście (ad personam).

Skład i powoływanie 1. Za powoływanie członków grupy odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów lub jego przedstawiciel. Powoływani są wysokiej rangi eksperci posiadający kompetencje w zakresie bibliotek cyfrowych.

(1) COM(2005) 229 wersja ostateczna. (2) COM(2005) 465 wersja ostateczna. (3) COM(2006) 35 wersja ostateczna.

L 63/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2006

2.

W skład grupy wchodzi nie więcej niż 20 członków.

3.

Obowiązują następujące przepisy:

— nazwiska członków są publikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

— członkowie są powoływani osobiście (ad personam) jako wysokiej rangi eksperci w zakresie bibliotek cyfrowych i przy doradzaniu Komisji muszą zachować pełną niezależność; 1. — członkowie są powoływani z zachowaniem – w stopniu, w jakim będzie to możliwe – właściwej równowagi pod względem: — zakresu kompetencji; — pochodzenia geograficznego; — płci; — w skład grupy wchodzić będą eksperci z następujących kategorii: — przedstawiciele bibliotek, archiwów, muzeów; — autorzy, wydawcy i dostawcy treści; — przedstawiciele sektora teleinformatycznego (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 63 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 11 z 20064.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 4/2003 (ex NN 102/2002) przyznanej przez Włochy WAM S.p.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1812) (1)

 • Dz. U. L63 - 10 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2006 z dnia 3 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L63 - 9 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 35. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L63 - 8 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 36. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L63 - 7 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 4. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L63 - 5 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 4. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L63 - 3 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 4. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L63 - 1 z 20064.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2006 z dnia 3 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.