Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 51

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2006-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 51

Strona 1 z 4
7.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/51

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Nadzór nad właściwą realizacją wkładu finansowego UE powierza się Komisji,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 1. Do celów natychmiastowego i praktycznego zastosowania niektórych elementów strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia UE wspiera BTWC, mając na względzie osiągnięcie następujących celów:

(1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, która w rozdziale III zawiera wykaz środków służących zwalczaniu rozprzestrzeniania takiej broni.

— upowszechnianie BTWC,

(2)

Unia Europejska w aktywny sposób wprowadza w życie strategię UE i stosuje środki wymienione w rozdziale III, w szczególności te, które dotyczą wzmocnienia Konwencji o zakazie broni chemicznej i toksycznej (BTWC), w tym wspiera wprowadzanie w życie BTWC na szczeblu krajowym oraz kontynuuje analizę mechanizmu weryfikacyjnego.

— wspieranie wprowadzania w życie BTWC przez państwa strony.

2. Projekty związane ze środkami strategii UE to te, których celem jest:

(3)

Przedstawienie środków budowania zaufania (CBM) stanowi istotny czynnik mający wpływać na zwiększenie przejrzystości wprowadzania w życie BTWC; uzgodniono więc plan działania UE zmierzający do zwiększenia liczby CBM przedstawianych przez państwa członkowskie oraz do zachęcania wszystkich państw członkowskich do przedkładania sekretarzowi generalnemu Narodów Zjednoczonych (SGNZ) wykazów właściwych ekspertów i laboratoriów, co mogłoby się przyczynić do określenia przyszłych wspólnych działań w tej dziedzinie.

— upowszechnianie BTWC poprzez prowadzenie działań, w tym warsztatów i seminariów o zasięgu regionalnym i subregionalnym w celu zwiększenia liczby członków BTWC,

— udzielanie pomocy państwom stronom we wprowadzaniu w życie BTWC na szczeblu krajowym w celu zapewnienia transponowania zobowiązań międzynarodowych wynikających z BTWC do ich krajowego prawodawstwa i środków administracyjnych.

(4)

Konferencja przeglądowa dotycząca BTWC w 2006 r. będzie dobrą okazją do uzgodnienia konkretnych, praktycznych i realistycznych środków służących wzmocnieniu zarówno BTWC, jak i przestrzegania jej postanowień. W związku z powyższym Unia Europejska podtrzymuje swoje zaangażowanie w rozwijanie środków służących do weryfikowania przestrzegania postanowień BTWC. Ze względu jednak na brak rokowań w sprawie takiego mechanizmu weryfikacyjnego wiele pożytecznej pracy pozostaje do wykonania w ramach międzysesyjnego programu pracy BTWC.

Szczegółowy opis w Załączniku.

powyższych

projektów

znajduje

się

Artykuł 2 1. Prezydencja jest odpowiedzialna za wprowadzenie w życie tego wspólnego działania w pełnym porozumieniu z Komisją. Komisja nadzoruje właściwą realizację wkładu finansowego, o którym mowa w art. 3.

L 65/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2006

2. Sekretarz generalny/wysoki przedstawiciel ds. WPZiB (SG/WP), który będzie odpowiedzialny za polityczną koordynację realizacji projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wspomaga prezydencję w osiąganiu celów określonych w art. 1 ust. 1.

Artykuł 4 Prezydencja, wspomagana przez SG/WPZiB, przedstawia Radzie sprawozdania dotyczące realizacji tego wspólnego działania opracowywane na podstawie sprawozdań okresowych przygotowywanych przez Graduate Institute of International Studies w Genewie. Komisja jest w pełni włączana w te działania i dostarcza informacji dotyczących finansowej realizacji projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2. Artykuł 5 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Niniejsze wspólne działanie traci moc 18 miesięcy po jego przyjęciu. Artykuł 6

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 49 z 20067.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/7/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 619) (1)

 • Dz. U. L65 - 47 z 20067.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu nr 33/2005 ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L65 - 45 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L65 - 30 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia UE–Chile, dotyczącego zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L65 - 27 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/28/WE z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L65 - 22 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/26/WE z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Rady 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG, 89/173/EWG odnoszące się do kołowych ciągników rolniczych i leśnych (1)

 • Dz. U. L65 - 18 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 14 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 11 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 56/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L65 - 9 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2006 z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 5 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L65 - 1 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.