Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 66 POZ 16

Tytuł:

Decyzja nr 8/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie statutu i regulaminu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 66 POZ 16

Strona 1 z 3
L 66/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 8/2005 KOMITETU AMBASADORÓW AKP–WE z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie statutu i regulaminu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (2006/186/WE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP–WE, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1), zwaną dalej „Umową”, w szczególności art. 2 ust. 6 lit. a) załącznika III do tej Umowy,

Artykuł 1 Przedmiot 1. Centrum, w rozumieniu załącznika III do Umowy, jest instytucją techniczną wspólną dla państw AKP i WE. Centrum posiada osobowość prawną i we wszystkich państwach będących stronami Umowy dysponuje największą zdolnością prawną przyznawaną osobom prawnym o tym samym statusie.

uwzględniając Umowę wewnętrzną z dnia 12 września 2000 r. między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy protokołu finansowego do Umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

2. Pracownicy Centrum korzystają z przywilejów, immunitetów i udogodnień przewidzianych w Protokole 2 w sprawie przywilejów i immunitetów oraz tych, o których mowa w deklaracjach VI i VII załączonych do Umowy.

(1)

Artykuł 2 ust. 6 załącznika III do Umowy zobowiązuje Komitet Ambasadorów do tego, by po podpisaniu Umowy ustanowił statut i regulamin Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanego dalej „Centrum”), włącznie z jego organami nadzorczymi.

3. Centrum jest instytucją nienastawioną na zysk. Siedziba Centrum znajduje się w Brukseli, a oddziały w każdym z regionów AKP, zależnie od decyzji zarządu.

(2)

Artykuł 1 akapit drugi protokołu 2 w sprawie przywilejów i immunitetów odnoszących się do Umowy przewiduje, że pracownikom Centrum przysługują przywileje i immunitety.

Artykuł 2 Cele 1. Centrum działa zgodnie z przepisami i zasadami Umowy. Realizuje cele wymienione w art. 2 załącznika III do Umowy.

(3)

Należy ustanowić zarząd, który będzie działał jako organ nadzorczy Centrum, w rozumieniu art. 2 ust. 6 lit. a) załącznika III do Umowy,

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona decyzją nr 1/2003 Rady Ministrów AKP–WE (Dz.U. L 141 z 7.6.2003, str. 25).

2. Centrum precyzuje te cele w dokumencie dotyczącym swojej strategii.

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/17

Artykuł 3 Współpraca między instytucjami 1. Współpracując z innymi organami, Centrum kieruje się zasadą koordynacji, komplementarności i wartości dodanej w odniesieniu do wszelkich inicjatyw rozwoju sektora prywatnego podejmowanych przez podmioty prywatne lub państwowe. Realizując swoje zadania, Centrum kieruje się zasadą selektywności.

a) ustanawia statuty i regulaminy Centrum, włącznie z jego organami nadzorczymi;

b) ustanawia statuty dotyczące personelu, regulaminy finansowe i pracownicze;

c) nadzoruje pracę organów Centrum; oraz

2. Centrum może zostać wezwane przez poszczególne kraje lub regiony do udzielenia pomocy w przygotowaniu i realizacji krajowych lub regionalnych programów orientacyjnych dotyczących sektora prywatnego.

d) uchwala regulaminy i procedury przyjmowania budżetu Centrum.”.

2. Komitet zatwierdza ogólną podstawie wniosku zarządu. 3. Centrum może zostać wezwane do realizacji specjalnych programów przygotowanych przez Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „Komisją”) dla krajów AKP lub do kierowania albo współkierowania tymi programami.

strategię

Centrum

na

Artykuł 6 Organy Organami nadzorczymi Centrum są zarząd i dyrekcja.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 66 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L66 - 50 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Bałtyckiego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L66 - 47 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 97/808/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do wykładzin podłogowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 553) (1)

 • Dz. U. L66 - 44 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. przyznająca odstępstwo Austrii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 590)

 • Dz. U. L66 - 38 z 20068.3.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej

 • Dz. U. L66 - 37 z 20068.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie objęcia Danii przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 utanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, oraz przepisami rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej

 • Dz. U. L66 - 30 z 20068.3.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Rumunią w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina

 • Dz. U. L66 - 24 z 20068.3.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina

 • Dz. U. L66 - 21 z 20068.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca zawarcia porozumień w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz odpowiednio Republiką Bułgarii i Rumunią w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina oraz zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 933/95

 • Dz. U. L66 - 7 z 20068.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/27/WE z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektyw Rady 93/14/EWG w sprawie hamowania dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych oraz 93/34/EWG w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 95/1/WE w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej, maksymalnego momentu obrotowego i maksymalnej mocy netto silnika dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych oraz 97/24/WE w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L66 - 5 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2006 z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 373/2006

 • Dz. U. L66 - 3 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 396/2006 z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L66 - 1 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2006 z dnia 7 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.