Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 66 POZ 24

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 66 POZ 24

Strona 1 z 3
L 66/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

POROZUMIENIE w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina A. List Wspólnoty Szanowny Panie, Mam zaszczyt odnieść Wspólnotą Europejską niektóre wina i wyroby zakończonych w 2004 wina. się do umowy z dnia 20 marca 2001 r. w formie wymiany listów pomiędzy i Bułgarią w sprawie wzajemnego ustanowienia kontyngentów taryfowych na spirytusowe, zmieniającej umowę z dnia 29 listopada 1993 r., oraz do negocjacji r. pomiędzy Wspólnotą Europejską i Bułgarią w sprawie koncesji handlowych na

Niniejszym potwierdzam, że w wyniku negocjacji i toczącej się procedury przyjęcia i wejścia w życie protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego, obejmującego wina i wyroby spirytusowe, oraz w celu wdrażania od dnia 1 stycznia 2005 r. wyników negocjacji w sprawie nowych dwustronnych koncesji handlowych na niektóre wina, Wspólnota Europejska i Republika Bułgarii uzgodniły, co następuje i co zastąpi koncesje na wino ustalone w wymianie listów z 2001 r.: 1) Przywóz do Bułgarii następujących produktów pochodzących ze Wspólnoty podlega koncesjom określonym poniżej.

Kod bułgarskiej taryfy celnej Ilość rocznie od 1.1.2005 (hl) Stosowana stawka celna

Wyszczególnienie

ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29

Wino musujące, w pojemnikach o objętości nie większej niż 2 litry Wino ze świeżych winogron

73 100

wolne

2) Przywóz do Wspólnoty następujących produktów pochodzących z Bułgarii podlega koncesjom określonym poniżej.

Kod CN

Wyszczególnienie

Ilość rocznie od 1.1.2005 (hl)

Roczny wzrost od 1.1.2006 (hl)

Stosowana stawka celna

ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29

Wino musujące, w pojemnikach o objętości nie większej niż 2 litry Wino ze świeżych winogron Wino ze świeżych winogron

4 000 510 000 195 000

200 25 500 0

wolne wolne wolne

3) Reguły pochodzenia stosowane na mocy niniejszego porozumienia przedstawiono w protokole 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony. 4) Dla celów niniejszego porozumienia, pojęcie wino odpowiada definicji w pkt 10 załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, a jego produkcja musi być zgodna z zasadami regulującymi praktyki i procesy enologiczne, określonymi w tytule V i załącznikach IV i V do omawianego rozporządzenia oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1622/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych. 5) Przywóz wina w ramach koncesji przewidzianych niniejszym porozumieniem będzie podlegał okazaniu świadectwa, wydanego przez wzajemnie uznany organ urzędowy, znajdujący się w wykazie, który zostanie sporządzony wspólnie, stwierdzającego, że dane wino jest zgodne z pkt 4.

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/25

6) Umawiające się Strony zapewniają, że wzajemnie przyznane koncesje handlowe nie zostaną podważone przez inne środki. 7) Konsultacje dotyczące jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem niniejszego porozumienia są przeprowadzane na wniosek którejkolwiek z Umawiających się Stron. 8) Niniejsze porozumienie stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, na których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach określonych w tym Traktacie, oraz, z drugiej strony, do terytorium Republiki Bułgarii. 9) Niniejsze porozumienie zostanie zatwierdzone przez Umawiające się Strony zgodnie z ich właściwymi procedurami. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i wygasa z dniem wejścia w życie protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego w sprawie win i wyrobów spirytusowych. Będę zobowiązany, jeśli zechciałby Pan potwierdzić, iż Pański Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu. Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 66 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L66 - 50 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Bałtyckiego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L66 - 47 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 97/808/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do wykładzin podłogowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 553) (1)

 • Dz. U. L66 - 44 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. przyznająca odstępstwo Austrii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 590)

 • Dz. U. L66 - 38 z 20068.3.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej

 • Dz. U. L66 - 37 z 20068.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie objęcia Danii przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 utanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, oraz przepisami rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej

 • Dz. U. L66 - 30 z 20068.3.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Rumunią w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina

 • Dz. U. L66 - 21 z 20068.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca zawarcia porozumień w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz odpowiednio Republiką Bułgarii i Rumunią w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina oraz zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 933/95

 • Dz. U. L66 - 16 z 20068.3.2006

  Decyzja nr 8/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie statutu i regulaminu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Dz. U. L66 - 7 z 20068.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/27/WE z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektyw Rady 93/14/EWG w sprawie hamowania dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych oraz 93/34/EWG w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 95/1/WE w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej, maksymalnego momentu obrotowego i maksymalnej mocy netto silnika dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych oraz 97/24/WE w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L66 - 5 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2006 z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 373/2006

 • Dz. U. L66 - 3 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 396/2006 z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L66 - 1 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2006 z dnia 7 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.