Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 66 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 97/808/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do wykładzin podłogowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 553) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 66 POZ 47

Strona 1 z 2
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 97/808/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do wykładzin podłogowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 553)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/190/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 13 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W załączniku III do decyzji 97/808/WE wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(1)

W tabeli dotyczącej rodziny produktów „WYKŁADZINY PODŁOGOWE (2/2)” w załączniku III do decyzji Komisji 97/808/WE z dnia 20 listopada 1997 r. sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do wykładzin podłogowych (2) nieprawidłowo przypisano system zaświadczenia zgodności 3 do klasy FFL. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/808/WE.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

(2)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 331 z 3.12.1997, str. 18. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2001/596/WE (Dz.U. L 209 z 2.8.2001, str. 33).

L 66/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do decyzji 97/808/WE tabela i tekst dotyczący rodziny produktów „WYKŁADZINY PODŁOGOWE (2/2)” otrzymują następujące brzmienie: „RODZINA PRODUKTÓW WYKŁADZINY PODŁOGOWE (2/2) Systemy zaświadczania zgodności W przypadku produktów i ich planowanego wykorzystania wymienionych poniżej CEN/CENELEC są zobowiązane do wyszczególnienia następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych zharmonizowanych normach:

Poziomy lub klasy Reakcja na działanie ognia Systemy zaświadczania zgodności

Produkty

Planowane wykorzystanie

Sztywne wyroby posadzkowe (A) Komponenty Elementy drogowe, płytki, mozaiki, parkiet, przekrycie z siatek i płyt, kraty podłogowe, laminowane sztywne materiały posadzkowe, wyroby drewnopochodne (B) Elementy nośne występujące w zestawach Stropy szczelinowe, podłogi podniesione Elastyczne i włókiennicze materiały podłogowe Jednorodne i niejednorodne pokrycia podłogowe elastyczne dostępne w postaci płytek, płyt albo w rolkach (włókiennicze pokrycia podłogowe włącznie z płytkami); płyty z tworzyw sztucznych lub gumy (materiały podłogowe z tworzyw aminowych termoutwardzalnych); linoleum, korek; płyty antystatyczne; płytki podłogowe luźne; materiały podłogowe laminowane elastyczne Elastyczne i włókiennicze materiały podłogowe Jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia podłogowe dostępne w postaci płytek, płyt albo w rolkach; włókiennicze pokrycia podłogowe, w tym płytki; płyty z tworzyw sztucznych lub gumy (materiały podłogowe z tworzyw aminowych termoutwardzalnych); linoleum, korek; płyty antystatyczne; płytki podłogowe luźne; laminowane sprężyste materiały podłogowe Materiały podłogowe wyrównujące

Do zastosowań wewnętrznych, łącznie z pomieszczeniami dla transportu publicznego

A1FL (1) – A2FL (1) – BFL (1) – CFL (1) A1FL (3) – A2FL (3) – BFL (3) – CFL (3) – DFL – EFL (A1FL do EFL) (5), FFL

1 (2)

3 (4)

4 (6) 1 (2)

Do zastosowań wewnętrznych

A1FL (1) – A2FL (1) – BFL (1) – CFL (1) A1FL (3) – A2FL (3) – BFL (3) – CFL (3) – DFL – EFL (A1FL do EFL) (5), FFL

3 (4)

4 (6)

Do zastosowań zewnętrznych

4 (6)

Do zastosowań wewnętrznych

A1FL (1) – A2FL (1) – BFL (1) – CFL (1) A1FL (3) – A2FL (3) – BFL (3) – CFL (3) – DFL – EFL (A1FL do EFL) (5), FFL

1 (2)

3 (4)

4 (6) 4 (6)

Do zastosowań zewnętrznych

(1) Produkty/materiały, dla których podwyższenie klasyfikacji reakcji na działanie ognia jest możliwe dzięki wyraźnie rozpoznawalnemu etapowi w procesie produkcji (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 66 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L66 - 50 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Bałtyckiego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L66 - 44 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. przyznająca odstępstwo Austrii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 590)

 • Dz. U. L66 - 38 z 20068.3.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej

 • Dz. U. L66 - 37 z 20068.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie objęcia Danii przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 utanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, oraz przepisami rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej

 • Dz. U. L66 - 30 z 20068.3.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Rumunią w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina

 • Dz. U. L66 - 24 z 20068.3.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina

 • Dz. U. L66 - 21 z 20068.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca zawarcia porozumień w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz odpowiednio Republiką Bułgarii i Rumunią w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina oraz zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 933/95

 • Dz. U. L66 - 16 z 20068.3.2006

  Decyzja nr 8/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie statutu i regulaminu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Dz. U. L66 - 7 z 20068.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/27/WE z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektyw Rady 93/14/EWG w sprawie hamowania dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych oraz 93/34/EWG w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 95/1/WE w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej, maksymalnego momentu obrotowego i maksymalnej mocy netto silnika dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych oraz 97/24/WE w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L66 - 5 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2006 z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 373/2006

 • Dz. U. L66 - 3 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 396/2006 z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L66 - 1 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2006 z dnia 7 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.