Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 365/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej m.in. z Indii i kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej m.in. z Indii

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 1

Strona 1 z 6
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 365/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej m.in. z Indii i kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej m.in. z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 19, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (4), ostateczne cła antydumpingowe na przywóz folii PET pochodzącej m.in. z Indii. Środki przyjęły formę cła ad valorem na poziomie od 0 % do 62,6 % na przywóz folii PET pochodzącej m.in. z Indii („ostateczne środki antydumpingowe”), z wyłączeniem przywozu z pięciu indyjskich przedsiębiorstw [Ester Industries Limited („Ester”), Flex Industries Limited („Flex”), Garware Polyester Limited („Garware”), MTZ Polyfilms Limited („MTZ”) i Polyplex Corporation Limited („Polyplex”)], od których przyjęto zobowiązania na mocy decyzji Komisji 2001/645/WE (5) w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej m.in. z Indii.

(3)

Rada rozszerzyła, rozporządzeniami (WE) 1975/2004 i 1976/2004 ostateczne środki wyrównawcze i antydumpingowe dotyczące przywozu folii PET pochodzącej z Indii na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Brazylii i Izraela, zgłaszanego lub niezgłaszanego jako pochodzący z Brazylii lub Izraela.

A.

PROCEDURA (4)

1. Obowiązujące środki i zakończone dochodzenia dotyczące tego samego produktu

(1)

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 (3), ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET), objętej kodami CN ex 3920 62 19 i ex 3920 62 90 oraz pochodzącej z Indii („ostateczne środki wyrównawcze”). Środki przyjęły formę cła ad valorem na poziomie od 3,8 % do 19,1 %, nałożonego na przywóz indywidualnie wymienionych eksporterów, ze stawką cła rezydualnego w wysokości 19,1 %, nałożoną na przywóz ze wszystkich innych przedsiębiorstw.

W dniu 4 stycznia 2005 r (6). Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy rozporządzenia (WE) nr 1676/2001, ograniczony do poziomu ostatecznych środków antydumpingowych. Wymienione dochodzenie zostało zakończone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 366/2006 (7), które zmieniło poziom ostatecznych środków antydumpingowych.

(5)

W dniu 10 grudnia 2004 r (8). Komisja wszczęła przegląd wygaśnięcia dotyczący ostatecznych środków wyrównawczych. Wymienione dochodzenie zostało zakończone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 367/2006 (9), które utrzymało ostateczne środki wyrównawcze.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, Str. 17). (2) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (3) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1976/2004 (Dz.U. L 342 z 18.11.2004, str. 8)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 39 z 20068.3.2006

  Addendum do dyrektywy 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L68 - 37 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. uchylająca decyzję 2001/645/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu folii z politereftalanu etylenu pochodzącej między innymi z Indii

 • Dz. U. L68 - 15 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

 • Dz. U. L68 - 6 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 366/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.