Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 15

Strona 1 z 28
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/15

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 367/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. o ochronie przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 18, uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Należy zauważyć, iż przedsiębiorstwo wcześniej znane jako MTZ Polyesters Limited zmieniło nazwę w grudniu 2000 r. Nowa nazwa przedsiębiorstwa to MTZ Polyfilms Limited. Zmiana nazwy w żaden sposób nie wpływa na ustalenia rozporządzenia (WE) nr 2597/1999 i prawo przedsiębiorstwa do korzystania z indywidualnej stawki celnej stosowanej wobec niej wtedy, gdy nosiła poprzednią nazwę. Komisja ogłosiła w dniu 17 lutego 2005 r. zmianę nazwy MTZ poprzez opublikowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5). Ponadto zauważa się, że przedsiębiorstwo MTZ zmieniło adres z mocą od lipca 2005 r., bez innych zmian w odniesieniu do jego kapitału, struktury i transakcji. Należy zatem zmienić adres przedsiębiorstwa. Rozporządzeniami (WE) nr 1975/2004 (6) i (WE) 1976/2004 (7) Rada rozszerzyła ostateczne środki wyrównawcze i środki antydumpingowe w odniesieniu do przywozu folii PET pochodzącej z Indii na przywóz tego samego produktu wysłanego z Brazylii i z Izraela, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Brazylii lub Izraela. Dnia 28 czerwca 2002 r (8). Komisja wszczęła częściowy śródokresowy przegląd ograniczony do formy ostatecznych środków wyrównawczych, w szczególności do zbadania dopuszczalności przyjęcia zobowiązania złożonego przez indyjskiego producenta eksportującego, stosownie do art. 19 rozporządzenia podstawowego. Dochodzenie zostało zakończone wydaniem rozporządzenia Rady (WE) nr 365/2006 (9). Dnia 22 listopada 2003 r (10). Komisja wszczęła częściowy śródokresowy przegląd ograniczony do formy ostatecznych środków antydumpingowych. Dochodzenie zostało zakończone wydaniem rozporządzenia Rady (WE) nr 365/2006. Dnia 4 stycznia 2005 r (11). Komisja wszczęła częściowy śródokresowy przegląd ograniczony do poziomu ostatecznych środków antydumpingowych. Dochodzenie zostało zakończone wydaniem rozporządzenia Rady (WE) nr 365/2006, które zmieniło poziom ostatecznych środków antydumpingowych.

A.

PROCEDURA

1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI I ZAKOŃCZONE DOCHODZENIA DOTYCZĄCE TEGO SAMEGO PRODUKTU (5) (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 (2) Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu („PET”) w ramach kodów CN ex3920 62 19 i ex 3920 62 90 pochodzącej z Indii (zwane dalej „ostatecznymi środkami wyrównawczymi”). Środki przyjęły postać cła ad valorem według stawki w zakresie od 3,8 % do 19,1 % nałożonego na przywóz od wymienionych z nazwy eksporterów, o stawce cła rezydualnego wynoszącej 19,1 % nałożonego na przywóz towarów od wszystkich pozostałych przedsiębiorstw. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1676/2001 (3) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii PET pochodzącej z Indii oraz z Republiki Korei. Środki przyjęły postać cła ad valorem według stawki w zakresie od 0 % do 62,6 % na przywóz folii PET pochodzącej z Indii (zwane dalej ostatecznymi środkami antydumpingowymi), z wyjątkiem przywozu od pięciu przedsiębiorstw indyjskich (Ester Industries Limited (zwane dalej Ester), Flex Industries Limited (zwane dalej Flex), Garware Polyester Limited (zwane dalej Garware), MTZ Polyesters Limited (zwane dalej MTZ) oraz Polyplex Corporation Limited (zwane dalej Polyplex)), od których przyjęto zobowiązania zgodnie z decyzją Komisji 2001/645/WE (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 39 z 20068.3.2006

  Addendum do dyrektywy 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L68 - 37 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. uchylająca decyzję 2001/645/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu folii z politereftalanu etylenu pochodzącej między innymi z Indii

 • Dz. U. L68 - 6 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 366/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

 • Dz. U. L68 - 1 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 365/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej m.in. z Indii i kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej m.in. z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.