Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. uchylająca decyzję 2001/645/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu folii z politereftalanu etylenu pochodzącej między innymi z Indii

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 37

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/37

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lutego 2006 r. uchylająca decyzję 2001/645/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu folii z politereftalanu etylenu pochodzącej między innymi z Indii (2006/173/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 22 listopada 2003 r (4). Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy rozporządzenia (WE) nr 1676/2001, ograniczony do formy ostatecznych środków antydumpingowych. Dochodzenie zostało zakończone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 365/2006 (5) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1676/2001.

B. COFNIĘCIE PRZYJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ

(4)

A.

WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu („PET”) pochodzącej między innymi z Indii. Środki miały formę cła ad valorem w wysokości od 0 % do 62,6 %, nałożonego na przywóz folii PET pochodzącej z Indii.

(5)

Zgodnie z motywami 22–25 rozporządzenia (WE) nr 365/2006 i po konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami zobowiązania w swej obecnej formie nie są odpowiednie do tego, aby przeciwdziałać szkodliwym skutkom dumpingu z uwagi na fakt, iż wiążą się z nimi zarówno znaczne utrudnienia w zakresie monitorowania i egzekwowania, jak również niedopuszczalne ryzyko. Na tej podstawie i zgodnie z odpowiednimi klauzulami omawianych zobowiązań, upoważniającymi Komisję do jednostronnego wycofania przyjęcia zobowiązań, Komisja postanowiła cofnąć przyjęcie zobowiązań.

(2)

W dniu 22 sierpnia 2001 r. decyzją 2001/645/WE (3) Komisja przyjęła zobowiązania złożone przez pięciu indyjskich producentów: Ester Industries Limited („Ester”), Flex Industries Limited („Flex”), Garware Polyester Limited („Garware”), MTZ Polyfilms Limited („MTZ”) oraz Polyplex Corporation Limited („Polyplex”).

(6)

Komisja poinformowała władze indyjskie i indyjskich producentów eksportujących, do których odnosi się rozporządzenie (WE) nr 365/2006, o tym, że proponuje cofnąć przyjęcie obecnych zobowiązań. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie swych uwag.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 1. (3) Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 56.

Uwagi te zostały omówione w motywach 27–31 rozporządzenia (WE) nr 365/2006.

(4) Dz.U. C 281 z 22.11.2003, str. 4. (5) Patrz: 1 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 68/38

C.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

8.3.2006

UCHYLENIE DECYZJI 2001/645/WE

Artykuł 1

(7)

W związku z powyższym należy uchylić decyzję 2001/645/WE przyjmującą zobowiązania od Ester Industries Limited („Ester”), Flex Industries Limited („Flex”), Garware Polyester Limited („Garware”), MTZ Polyfilms Limited („MTZ”) oraz Polyplex Corporation Limited („Polyplex”).

Niniejszym uchyla się decyzję 2001/645/WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 2006 r.

(8)

Równocześnie z niniejszą decyzją Rada w drodze rozporządzenia (WE) nr 366/2006 (1) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty folii z politereftalanu etylenu („PET”) pochodzącej z Indii,

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Patrz: 6 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 39 z 20068.3.2006

  Addendum do dyrektywy 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L68 - 15 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

 • Dz. U. L68 - 6 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 366/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

 • Dz. U. L68 - 1 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 365/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej m.in. z Indii i kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej m.in. z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.