Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 366/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 6

Strona 1 z 11
L 68/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 366/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Cło w wysokości 53,3 % zostało nałożone na wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa. Pierwotne dochodzenie objęło okres od dnia 1 kwietnia 1999 r. do dnia 31 marca 2000 r. („pierwotny OD”).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

(3)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W dniu 22 sierpnia 2001 r. Komisja przyjęła, decyzją 2001/645/WE (4), zobowiązania złożone przez pięciu indyjskich producentów: Ester Industries Limited („Ester”), Flex Industries Limited („Flex”), Garware Polyester Limited („Garware”), MTZ Polyfilms Limited („MTZ”) i Polyplex Corporation Limited („Polyplex”). Komisja ogłosiła w dniu 17 lutego 2005 r., na mocy zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5), zmianę nazwy MTZ.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

A.

PROCEDURA

Rada rozszerzyła, rozporządzeniami (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004, ostateczne środki wyrównawcze i antydumpingowe dotyczące przywozu folii PET pochodzącej z Indii na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Brazylii i Izraela, zgłaszanego lub niezgłaszanego jako pochodzący z Brazylii lub Izraela.

1. Obowiązujące środki i zakończone dochodzenia dotyczące tego samego produktu

(5)

(1)

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 (2), ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) objętej kodami CN ex3920 62 19 i ex 3920 62 90 oraz pochodzącej z Indii („ostateczne środki wyrównawcze”). Środki przyjęły formę cła ad valorem na poziomie od 3,8 % do 19,1 % nałożonego na przywóz pochodzący od wskazanych eksporterów, ze stawką cła rezydualnego w wysokości 19,1 % nałożoną na przywóz ze wszystkich innych przedsiębiorstw.

W dniu 28 lutego 2002 r (6). Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy rozporządzenia (WE) nr 2597/1999 ograniczony do formy ostatecznych środków wyrównawczych, w szczególności do zbadania możliwości przyjęcia zobowiązania złożonego przez jednego indyjskiego producenta eksportującego, zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego. Dochodzenie to zostało zakończone na mocy rozporządzenia (WE) nr 365/2006 (7).

(6)

(2)

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (3), ostateczne cła antydumpingowe na przywóz folii PET pochodzącej m.in. z Indii („ostateczne środki antydumpingowe”). W odniesieniu do indyjskich producentów eksportujących zastosowano kontrolę wyrywkową i nałożono w stosunku do przedsiębiorstw objętych próbą cła indywidualne na poziomie od 0 % do 62,6 %, na przedsiębiorstwa nieobjęte próbą nałożono cło oparte o średni ważony margines dumpingu w wysokości 57,7 % pomniejszony o ich indywidualny margines subsydium wywozowego.

W dniu 22 listopada 2003 r (8). Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy rozporządzenia (WE) nr 1676/2001 ograniczony do formy ostatecznych środków antydumpingowych. Dochodzenie to zostało zakończone rozporządzeniem (WE) nr 365/2006, które zmieniło rozporządzenie (WE) nr 1676/2001.

(7)

W dniu 10 grudnia 2004 r (9). Komisja wszczęła przegląd wygaśnięcia dotyczący ostatecznych środków wyrównawczych. Dochodzenie to zostało zakończone rozporządzeniem Rady (WE) nr 367/2006 (10), które utrzymało ostateczne środki wyrównawcze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 39 z 20068.3.2006

  Addendum do dyrektywy 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L68 - 37 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. uchylająca decyzję 2001/645/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu folii z politereftalanu etylenu pochodzącej między innymi z Indii

 • Dz. U. L68 - 15 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

 • Dz. U. L68 - 1 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 365/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej m.in. z Indii i kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej m.in. z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.