Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiająca zasady, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, stosowania logo EMAS w szczególnych przypadkach opakowań transportowych i opakowań trzeciorzędnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 306) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 63

9.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/63

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiająca zasady, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, stosowania logo EMAS w szczególnych przypadkach opakowań transportowych i opakowań trzeciorzędnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 306)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/193/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Niektóre organizacje zarejestrowane w EMAS wykazały zainteresowanie w stosowaniu logo EMAS na opakowaniach transportowych i opakowaniach trzeciorzędnych, jako skutecznym sposobie przekazywania informacji środowiskowych zainteresowanym stronom.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi dokonała na podstawie art. 15. ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 oceny stosowania, rozpoznawania i interpretacji logo i doszła do wniosku, że przypadek opakowań transportowych i opakowań trzeciorzędnych zgodnie z ich definicją w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (2) stanowi szczególne okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 761/2001, ponieważ opakowania te nie są bezpośrednio związane z produktami i dlatego dopuszczalne jest stosowanie na nich logo EMAS.

(1)

Logo EMAS wskazuje opinii publicznej i innym zainteresowanym stronom, że organizacja zarejestrowana w EMAS opracowała system zarządzania środowiskiem zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 761/2001.

(5)

(2)

Logo EMAS nie może być stosowane na produktach lub ich opakowaniach, lub łącznie z porównawczymi twierdzeniami dotyczącymi innych produktów, działań i usług. Jednakże w ramach oceny przewidzianej w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Komisja rozważa wyjątkowe okoliczności, w jakich możliwe jest stosowanie logo EMAS.

Ponadto wraz z logo należy umieścić dodatkowe informacje, tak aby zapobiec możliwości pomylenia z etykietami produktów ekologicznych oraz aby wyraźnie poinformować opinię publiczną oraz inne zainteresowane strony, że stosowanie logo nie jest w żaden sposób związane produktami lub charakterystyką produktów znajdujących się w opakowaniach transportowych lub opakowaniach trzeciorzędnych, lecz z systemem zarządzania środowiskowego stosowanym przez zarejestrowaną organizację.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji zgodne są z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (WE) nr 761/2001,

(1) Dz.U. L 114 z 24.4.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 196/2006 (Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 4).

(2) Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/20/WE (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 17).

L 70/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Organizacje zarejestrowane w EMAS mogą stosować dwie wersje logo EMAS ustanowione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 na opakowaniach transportowych i opakowaniach trzeciorzędnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE. W takich przypadkach logo EMAS jest uzupełnione następującym tekstem: „[Nazwa organizacji zarejestrowanej w EMAS] jest organizacją zarejestrowaną w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 82 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności zawierającej, składającej się lub wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L70 - 80 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 609) (1)

 • Dz. U. L70 - 78 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. dotycząca wspólnotowej pomocy finansowej na 2006 rok w odniesieniu do niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się pozostałościami substancji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 604)

 • Dz. U. L70 - 65 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. ustanawiająca kwestionariusz odnoszący się do dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 598) (1)

 • Dz. U. L70 - 52 z 20069.3.2006

  Decyzja nr 5/2004 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie rozporządzenia finansowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw

 • Dz. U. L70 - 50 z 20069.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/29/WE z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania

 • Dz. U. L70 - 48 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L70 - 46 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L70 - 44 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L70 - 40 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L70 - 35 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2006 z dnia 8 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L70 - 12 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2006 z dnia 8 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2006 z dnia 7 marca 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L70 - 1 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.