Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

Data ogłoszenia:2006-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 3

10.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 408/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Należy również uściślić, że przepisy art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny stosuje się do przywozu wołowiny wysokiej jakości, o której mowa w art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 936/97. Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 936/97. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

(5)

uwzględniając decyzję Rady 2006/106/WE z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV.6 i art. XXVIII GATT 1994 dotyczących zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 2,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 936/97 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje: 1) w art. 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) w akapicie pierwszym tiret pierwsze wielkość „60 100 ton” zastępuje się wielkością „60 250 ton”; b) akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Jednakże całkowita wielkość kontyngentów taryfowych na rok przywozowy 2005/2006 wynosi 59 675 ton.”; 2) w art. 2 lit. b) wprowadza się następujące zmiany: a) w akapicie pierwszym wielkość „7 000 ton” zastępuje się wielkością „7 150 ton”; b) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

(3)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 przewiduje otwarcie i zarządzanie w wieloletniej perspektywie wieloma kontyngentami na wołowinę wysokiej jakości.

(2)

(2)

W wyniku negocjacji, które doprowadziły do porozumienia zatwierdzonego decyzją 2006/106/WE, Wspólnota zobowiązała się do włączenia do swojego harmonogramu w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich zwiększenia rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny wysokiej jakości o 150 ton.

Ponadto zakwalifikowanie do kontyngentu na wołowinę wysokiej jakości przyznanego Australii podlega warunkom ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 936/97. W celu odniesienia się do parametrów dających się zweryfikować i podlegających kontroli definicja wołowiny wysokiej jakości zawarta w art. 2 lit. b) tego rozporządzenia powinna zostać zmieniona i odsyłać do kategorii urzędowych określonych przez właściwe władze australijskie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 47 z 17.2.2006, str. 52. (2) Dz.U. L 137 z 28.5.1997, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2186/2005 (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, str. 74).

„Wybrane kawałki uzyskane z tusz wołowych i półtusz z jałówek, które zostały sklasyfikowane w jednej z następujących urzędowych kategorii: »Y«, »YS«, »YG«, »YGS«, »YP« i »YPS« określonych przez AUS-MEAT Australia. Barwa wołowiny powinna być zgodna z normami referencyjnymi 1B do 4 AUS-MEAT odnoszącymi się do barwy mięsa, a barwa tłuszczu powinna być zgodna z normami referencyjnymi 0 do 4 AUS-MEAT odnoszącymi się do barwy tłuszczu a grubość warstwy tłuszczu (mierzonej na poziomie pozycji 8) powinna być zgodna z klasami otłuszczenia 2 do 5 AUS-MEAT.

(3) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r.

L 71/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2006

Kawałki są oznakowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). Oznaczenie »wołowina wysokiej jakości« może zostać dodane do informacji na etykiecie. Jednakże w roku przywozowym 2005/2006 wielkość kontyngentu wynosi 7 075 ton produktów wagi mięsnej objętych kodami CN wymienionymi w akapicie pierw-

szym oraz spełniających wymagania w akapicie drugim, trzecim i czwartym; ___________ (*) Dz. U. L 204 z 11.8.2000, str. 1.”. Artykuł 2

określone

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 57 z 200610.3.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/202/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L71 - 55 z 200610.3.2006

  Wymiana listów dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – Amm)) oraz jej personelu

 • Dz. U. L71 - 53 z 200610.3.2006

  Decyzja Rady 2005/201/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L71 - 50 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 496) (1)

 • Dz. U. L71 - 17 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 495) (1)

 • Dz. U. L71 - 12 z 200610.3.2006

  Umowa w formie wymiany listów dotycząca zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

 • Dz. U. L71 - 11 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 81) (1)

 • Dz. U. L71 - 10 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L71 - 9 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L71 - 8 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L71 - 7 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L71 - 5 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do poziomów zabezpieczeń dla pozwoleń na wywóz w sektorze mleka

 • Dz. U. L71 - 1 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2006 z dnia 9 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.