Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 73 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 73 POZ 1

Strona 1 z 65
13.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2006 RADY STOWARZYSZENIA UE-EGIPT z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2006/185/WE)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (1), zwany dalej „Umową”, podpisany w Brukseli dnia 25 czerwca 2001 r., w szczególności art. 38 jego Protokołu 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zwolnienia z należności celnych oraz harmonizacji wymagań w zakresie przetwarzania, przewidzianych w Protokole 4 w odniesieniu do materiałów niepochodzących dla uzyskania statusu materiałów pochodzących.

(5)

Rozszerzony system kumulacji pochodzenia oznacza, że w kontekście umów preferencyjnych zawartych pomiędzy danymi stronami mają zastosowanie te same przepisy dotyczące zasad pochodzenia.

Protokół 4 do Umowy przewiduje dwustronną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Egiptem oraz diagonalną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą, Egiptem, Algierią, Cyprem, Izraelem, Jordanią, Libanem, Maltą, Marokiem, Syrią, Tunezją, Turcją oraz Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy. Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną partnerstwa eurośródziemnomorskiego, na podstawie deklaracji barcelońskiej przyjętej na Konferencji Eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27—28 listopada 1995 r., w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej. Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki, oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia. Do celów wdrażania rozszerzonego systemu kumulacji oraz aby uniknąć obchodzenia ceł, niezbędna jest harmonizacja przepisów dotyczących zakazu zwrotu lub

(6)

Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja, powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji.

(7) (2)

Uzasadnienie wykluczenia produktów rolnych pochodzących z Turcji z systemu kumulacji diagonalnej jest już nieważne.

(8)

Wspólna deklaracja w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do wydawania lub sporządzania dokumentów związanych z dowodem pochodzenia, Wspólna deklaracja w sprawie kumulacji pochodzenia oraz Wspólna deklaracja w sprawie wymagań w zakresie przetwarzania zawarta w załączniku II nie muszą zostać zachowane.

(3)

(9)

W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej.

(4)

(10)

(1) Dz. U. L 304 z 30.9.2004, str. 39.

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Umowy oraz w celu ułatwienia pracy użytkownikom i organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tekstu Protokołu 4 wszystkie omawiane postanowienia,

L 73/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2006

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia. Artykuł 1

Protokół 4 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi wspólnymi deklaracjami. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 73 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.