Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 74 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 394/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania

Data ogłoszenia:2006-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 74 POZ 1

Strona 1 z 143
13.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 394/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli eksportu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych. Załączniki I i IV do tego rozporządzenia powinny zostać zmienione w celu uwzględnienia zmian przyjętych przez porozumienie z Wassenaar, Grupę Australijską, Reżim Kontroli Technologii Rakietowych oraz NSG po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 1504/2004. W celu ułatwienia organom kontroli eksportu i podmiotom gospodarczym dokonywania odniesień należy opublikować zaktualizowaną i skonsolidowaną wersję załączników do tego rozporządzenia. Rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione,

Rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 (1) wprowadza wymóg skutecznej kontroli przy wywozie ze Wspólnoty produktów podwójnego zastosowania (w tym oprogramowania i technologii). W celu umożliwienia państwom członkowskim i Wspólnocie przestrzegania ich zobowiązań międzynarodowych, załącznik I do tego rozporządzenia ustanawia wspólny wykaz produktów i technologii podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 3 tego rozporządzenia, które wprowadza uzgodnione na poziomie międzynarodowym kontrole produktów podwójnego zastosowania, w tym Porozumienie z Wassenaar, Reżim Kontroli Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę Dostawców Jądrowych (NSG), Grupę Australijską (AG) i Konwencję o zakazie broni chemicznej (CWC). Artykuł 11 tego rozporządzenia stanowi, że załączniki I i IV są aktualizowane zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami i obowiązkami oraz wszystkimi ich modyfikacjami, które każde państwo członkowskie przyjęło jako członek odpowiednich międzynarodowych reżimów

(5)

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzydziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1504/2004 (Dz.U. L 281 z 31.8.2004, str. 1).

L 74/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA (odnoszący się do art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000) Niniejszy wykaz wprowadza uzgodnione na poziomie międzynarodowym kontrole produktów i technologii podwójnego zastosowania, w tym przez Porozumienie z Wassenaar, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę Dostawców Jądrowych (GDJ), Grupę Australijską i Konwencję o Zakazie Broni Chemicznej (CWC). Nie zostały uwzględnione produkty, które państwa członkowskie chcą umieścić w dowolnych odrębnych wykazach. Nie uwzględniono jakiejkolwiek kontroli krajowej (kontrola pochodzenia pozasystemowego), która może być wykonywana przez państwa członkowskie.

13.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/3

UWAGI OGÓLNE DO ZAŁĄCZNIKA I: 1. W przypadku towarów, które są zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych, należy sprawdzić także odpowiedni wykaz kontrolny uzbrojenia, publikowany w danym państwie członkowskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 74 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.