Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 606) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 17

14.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 606)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/206/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik X, rozdział 5, sekcja B, lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Węgrom przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. Dodatek A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/462/WE (1), 2004/472/WE (2) i 2005/665/WE (3). Dwa zakłady mięsne zrezygnowały z procesu modernizacji i wnioskowały o przeklasyfikowanie ich z zakładów o wysokiej zdolności wytwórczej na zakłady o niskiej zdolności wytwórczej. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu na Węgrzech zakłady te są w pełni zgodne z wymogami UE dotyczącymi zakładów o niskiej zdolności wytwórczej. Wspomniane zakłady Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 135. (2) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 61. (3) Dz.U. L 247 z 23.9.2005, str. 37.

L 75/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2006

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. ZAKŁADY MIĘSNE Wykaz uzupełniający

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Nr

Nazwa i adres zakładu

4. 8.

06528 16536

Kalória Kft., Szabadbattyány Hús Trió Kft., Simontornya

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 26 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2006 r. przyznająca odstępstwa na dostosowanie systemów statystycznych państw członkowskich do rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 706)

 • Dz. U. L75 - 20 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 681) (1)

 • Dz. U. L75 - 19 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową z oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 424) (1)

 • Dz. U. L75 - 7 z 200614.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (1)

 • Dz. U. L75 - 5 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2006 r. do dnia 10 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L75 - 3 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2006 z dnia 13 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2006 z dnia 13 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.