Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową z oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 424) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 19

14.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową z oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 424)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/207/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wane odnośnie do oddzielnego obszaru celnego Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 14 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu jest ważnym partnerem handlowym Wspólnoty, a handel i inwestycje pomiędzy tym obszarem a Wspólnotą powinny być wspierane. Oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu nie jest ani stroną Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, ani stroną Protokołu montrealskiego z 1987 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Jednakże oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu w pełni respektuje protokół montrealski i przedłożył Sekretariatowi ds. Ozonu Programu ochrony środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych dane określone w art. 7 protokołu montrealskiego. Artykuły 8, 9 i art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 nie powinny z tego względu być stoso-

Artykuł 1 Artykułów 8, 9 i art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 nie stosuje się odnośnie do oddzielnego obszaru celnego Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 29/2006 (Dz.U. L 6 z 11.1.2006, str. 27).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 26 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2006 r. przyznająca odstępstwa na dostosowanie systemów statystycznych państw członkowskich do rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 706)

 • Dz. U. L75 - 20 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 681) (1)

 • Dz. U. L75 - 17 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 606) (1)

 • Dz. U. L75 - 7 z 200614.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (1)

 • Dz. U. L75 - 5 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2006 r. do dnia 10 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L75 - 3 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2006 z dnia 13 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2006 z dnia 13 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.