Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

Data ogłoszenia:2006-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 12

Strona 1 z 3
L 79/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 432/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

gospodarczym 2005/2006. W rezultacie należy przewidzieć środki przejściowe w odniesieniu do zapasów na dzień 31 marca 2006 r. Aby uniknąć dyskryminacji między przedsiębiorcami, środki te muszą mieć zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich. Należy przewidzieć sposób powiadamiania o zapasach objętych tymi środkami.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (1), w szczególności jego art. 20,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (2), w szczególności jego art. 71 ust. 2 akapit drugi,

(4)

Odniesienie do pułapów, o których mowa w pkt D załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, należy zastąpić odniesieniem do pułapów zawartych w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikującego załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

W załączniku I należy wprowadzić kilka poprawek w celu uzyskania efektywnego bilansu zużycia energii.

(1)

Doświadczenie związane ze stosowaniem rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 (3) pokazało, że konieczne jest bardziej precyzyjne sformułowanie akapitu trzeciego w art. 9 przedmiotowego rozporządzenia. [Nie dotyczy wersji polskiej].

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 382/2005.

(6)

(2)

Ze względu na fakt, że pomoc, o której mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, oblicza się na podstawie ilości potencjalnie kwalifikujących się do objęcia pomocą przewidzianą w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w danym roku gospodarczym oraz że zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 382/2005 pewna część suszu paszowego, który opuścił przedsiębiorstwa w ciągu roku gospodarczego 2005/2006, została już zaksięgowana w roku gospodarczym 2004/2005, wysokość pomocy na rok gospodarczy 2005/2006 byłaby obliczana na podstawie ilości niereprezentatywnych dla rzeczywistej produkcji w roku

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Wspólnego Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż i Dopłat Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 382/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) [Nie dotyczy wersji polskiej];

(4) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 570/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 13).

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1). 2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 319/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 32). (3) Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 32 z 200616.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L79 - 27 z 200616.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655) (1)

 • Dz. U. L79 - 25 z 200616.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank

 • Dz. U. L79 - 22 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2006 r.

 • Dz. U. L79 - 21 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L79 - 16 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

 • Dz. U. L79 - 9 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Kenii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 7 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Senegalu, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 6 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1383/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L79 - 4 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L79 - 2 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.