Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

Data ogłoszenia:2006-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 16

Strona 1 z 3
L 79/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 433/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1906/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 9,

(7)

Załącznik VIII do rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 zawiera nazwy i adresy wszystkich laboratoriów referencyjnych. Kilka państw członkowskich poinformowało o zmianie ich krajowych laboratoriów referencyjnych. Malta przesłała nazwę i adres krajowego laboratorium referencyjnego Malty w sąsiadującym z nią państwie członkowskim. Należy zatem uaktualnić nazwy i adresy niektórych laboratoriów referencyjnych i dodać nazwę i adres maltańskiego laboratorium referencyjnego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 14a ust. 10, 12 i 12a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1538/91 z dnia 5 czerwca 1991 r. wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (2) określa szczegółowe wskazówki dotyczące zakresu kontroli i działań podejmowanych przez laboratoria referencyjne w odniesieniu do monitorowania zawartości wody w mięsie drobiowym.

Załącznik IX do rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 określa konkretne zadania wykonywane przez wspólnotowe laboratorium referencyjne oraz krajowe laboratoria referencyjne. Zmianę struktury organizacyjnej laboratoriów referencyjnych monitorowania zawartości wody w mięsie drobiowym należy określić w załączniku IX.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1538/91.

(9) (2)

Wspólnotowe laboratorium referencyjne „Het Spelderholt” określone w art. 14a ust. 14 rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 nie jest już stanie kontynuować prac.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

(3)

Doświadczenie z funkcjonowania laboratoriów referencyjnych wykazało, że nie ma już potrzeby, aby istniało osobne laboratorium referencyjne Wspólnoty. Wydaje się, że zamiast tego wystarczy ustanowić radę koordynującą badania prowadzone przez krajowe laboratoria referencyjne.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 1538/91 wprowadza się następujące zmiany:

(4)

Rada koordynująca powinna obejmować przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze (WCB) – Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów (IRMM), Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz trzech krajowych laboratoriów referencyjnych.

1) w art. 14a wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 12a akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

(5)

Przedstawiciel IRMM powinien być przewodniczącym rady, który wyznacza krajowe laboratoria referencyjne na zasadzie rotacji.

(1) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1101/98 (Dz.U. L 157 z 30.5.1998, str. 12). (2) Dz.U. L 143 z 7.6.1991, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 81/2006 (Dz.U. L 14 z 19.1.2006, str. 8).

„Krajowe laboratoria referencyjne przesyłają te dane do rady ekspertów, o której mowa w ust. 14, w celu dalszej oceny i poddania pod dyskusję z krajowymi laboratoriami referencyjnymi przed dniem 1 lipca każdego roku. Ustalenia są przedstawiane do rozpatrzenia komitetowi zarządzającemu zgodnie z art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75.”;

16.3.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 32 z 200616.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L79 - 27 z 200616.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655) (1)

 • Dz. U. L79 - 25 z 200616.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank

 • Dz. U. L79 - 22 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2006 r.

 • Dz. U. L79 - 21 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L79 - 12 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L79 - 9 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Kenii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 7 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Senegalu, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 6 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1383/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L79 - 4 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L79 - 2 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.