Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank

Data ogłoszenia:2006-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 25

16.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/25

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank (2006/212/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Niezbędne jest zatem ustanowienie zewnętrznych biegłych rewidentów, począwszy od roku obrachunkowego 2006.

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1,

(4)

uwzględniając zalecenie EBC/2006/1 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lutego 2006 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank (1),

ÖNB wybrał KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH oraz BDO Auxilia Treuhand GmbH jako swoich nowych zewnętrznych biegłych rewidentów zgodnie ze wspólnotowymi i austriackimi przepisami prawa zamówień publicznych, przy czym EBC uważa, że spółki te spełniają warunki niezbędne do ustanowienia ich biegłymi rewidentami.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Rada Prezesów EBC zaleciła coroczne odnawianie mandatu zewnętrznych biegłych rewidentów przez okres nieprzekraczający pięciu lat.

(1)

Rachunki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(6)

Właściwym jest stosowanie się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji Rady 1999/70/WE (2),

(2)

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy federalnej o Österreichische Nationalbank walne zgromadzenie Österreichische Nationalbank (ÖNB) corocznie dokonuje wyboru dwóch biegłych rewidentów oraz dwóch zastępczych biegłych rewidentów. Zastępczy biegli rewidenci dysponują mandatem jedynie na wypadek niemożności wykonywania obowiązków przez biegłych rewidentów.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 9 decyzji 1999/70/WE otrzymuje następujące brzmienie: „9. KPMG Alpen-Treuhand GmbH oraz TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH zostają niniejszym wspólnie zatwierdzone jako zewnętrzni biegli rewidenci Österreichische Nationalbank (ÖNB) za rok obrachunkowy 2006.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/866/WE (Dz.U. L 318 z 6.12.2005, str. 25).

(3)

Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów ÖNB nie może podlegać odnowieniu na kolejną kadencję po zakończeniu kontroli za rok obrachunkowy 2005.

(1) Dz.U. C 34 z 10.2.2006, str. 30.

L 79/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2006

Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH oraz BDO Auxilia Treuhand GmbH zostają niniejszym wspólnie zatwierdzone jako zastępczy biegli rewidenci ÖNB za rok obrachunkowy 2006. Mandat może podlegać corocznemu odnowieniu przez okres nieprzekraczający pięciu lat i kończący się najpóźniej rokiem obrachunkowym 2010.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest notyfikowana Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2006 r. W imieniu Rady

K.-H. GRASSER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 32 z 200616.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L79 - 27 z 200616.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655) (1)

 • Dz. U. L79 - 22 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2006 r.

 • Dz. U. L79 - 21 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L79 - 16 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

 • Dz. U. L79 - 12 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L79 - 9 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Kenii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 7 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Senegalu, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 6 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1383/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L79 - 4 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L79 - 2 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.