Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 27

Strona 1 z 3
16.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/27

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/213/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dążąc do zharmonizowanego rozwiązania, przyjęto system klas na mocy decyzji Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000 r. wykonującej dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych (3).

(6)

W przypadku drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych konieczne jest stosowanie klasyfikacji ustanowionej decyzją 2000/147/WE.

Dyrektywa 89/106/EWG przewiduje, iż w celu uwzględnienia zróżnicowanych poziomów zabezpieczenia obiektów budowlanych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym może istnieć konieczność ustalenia w dokumentach interpretacyjnych klas odpowiadających właściwościom użytkowym wyrobów dla każdego zasadniczego wymogu. Dokumenty takie opublikowano w formie „Komunikatu Komisji w sprawie dokumentów interpretacyjnych w odniesieniu do dyrektywy 89/106/EWG” (2). Z punktu widzenia wymagania podstawowego dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego, dokument interpretacyjny nr 2 wymienia szereg powiązanych ze sobą środków składających się na strategię bezpieczeństwa pożarowego, która ma być na różne sposoby rozwijana w państwach członkowskich. Jednym z takich środków określonych w dokumencie interpretacyjnym nr 2 jest ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu na danym obszarze poprzez ograniczenie potencjału wyrobów budowlanych do przyczyniania się do pełnego rozniecenia ognia. Poziom tego ograniczenia może być wyrażony tylko przez zróżnicowane poziomy reakcji na ogień wyrobów budowlanych w ich docelowym zastosowaniu.

(7)

Odporność wielu wyrobów i/lub materiałów budowlanych na działanie ognia, podana w klasyfikacji zawartej w decyzji 2000/147/WE, jest dostatecznie ustalona i wystarczająco dobrze znana organom regulującym zagadnienia pożarowe w państwach członkowskich, co oznacza, że nie wymagają one badań tej właściwości użytkowej. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W Załączniku określa się wyroby i/lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie właściwości użytkowej „reakcja na ogień”, bez konieczności dalszego badania.

(3)

Artykuł 2

(4)

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 62 z 28.2.1994, str. 1.

W Załączniku do niniejszej decyzji określa się konkretne klasy mające zastosowanie do różnych wyrobów i/lub materiałów budowlanych w ramach klasyfikacji dotyczącej reakcji na działanie ognia, przyjętej w decyzji 2000/147/WE.

(3) Dz.U. L 50 z 23.2.2000, str. 14. Decyzja zmieniona decyzją 2003/632/WE (Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 5).

L 79/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2006

Artykuł 3 W stosownych przypadkach wyroby powinny być rozpatrywane pod kątem ich docelowego zastosowania. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 32 z 200616.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L79 - 25 z 200616.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank

 • Dz. U. L79 - 22 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2006 r.

 • Dz. U. L79 - 21 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L79 - 16 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

 • Dz. U. L79 - 12 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L79 - 9 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Kenii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 7 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Senegalu, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 6 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1383/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L79 - 4 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L79 - 2 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.