Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Kenii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

Data ogłoszenia:2006-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 9

16.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 431/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Kenii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Kontrole zgodności przeprowadzone przez Kenię powinny zatem zostać zatwierdzone z mocą od daty wprowadzenia w życie procedury współpracy administracyjnej ustanowionej w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001.

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 10,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Artykuł 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw (2) ustanawia warunki zatwierdzania czynności kontrolnych przeprowadzonych przez dane państwo trzecie, które o to wnioskuje, przed przywozem do Wspólnoty.

Kontrole zgodności norm handlowych dotyczących świeżych owoców i warzyw, przeprowadzane przez Kenię przed ich przywozem do Wspólnoty, zostają niniejszym zatwierdzone zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001.

Artykuł 2 Szczegółowe dane dotyczące władzy publicznej i organu kontroli w Kenii, określonych w art. 7 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, podane są w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Władze Kenii przesłały do Komisji wniosek o zatwierdzenie czynności kontrolnych, za których przeprowadzanie odpowiedzialna jest Kenijska Inspekcja Ochrony Roślin (KEPHIS). W tym wniosku stwierdza się, że wyżej wymienione organy kontroli posiadają niezbędny personel, wyposażenie i urządzenia do przeprowadzania kontroli, że stosują one metody równorzędne do metod określonych w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001 oraz że świeże owoce i warzywa wywożone z Kenii do Wspólnoty odpowiadają wspólnotowym normom handlowym.

Artykuł 3 Świadectwa określone w art. 7 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, wydane w następstwie kontroli określonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia, muszą być sporządzone na formularzach zgodnie ze wzorem podanym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Informacje przesłane przez państwa członkowskie do Komisji wskazują, że w okresie 2001–2005 częstotliwość występowania niezgodności z normami handlowymi w przywozie świeżych owoców i warzyw z Kenii była bardzo niska.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 156 z 13.6.2001, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 408/2003 (Dz.U. L 62 z 6.3.2003, str. 8).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty opublikowania w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawiadomienia określonego w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, odnoszącego się do ustanowienia współpracy administracyjnej między Wspólnotą a Kenią.

L 79/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I Władza publiczna w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001: Kenijska Inspekcja Ochrony Roślin Dyrektor Zarządzający Kephis PO Box 49592-00100 Nairobi tel. (254-20) 88 25 84 faks (254-20) 88 22 65 e-mail: kephis@nbnet.co.ke Organ kontroli w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001: Kenijska Inspekcja Ochrony Roślin, Kephis PO Box 49592-00100 Nairobi tel. (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33 faks (254-20) 88 22 45 e-mail: kephis@nbnet.co.ke

16.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/11

ZAŁĄCZNIK II

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 32 z 200616.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L79 - 27 z 200616.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655) (1)

 • Dz. U. L79 - 25 z 200616.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank

 • Dz. U. L79 - 22 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2006 r.

 • Dz. U. L79 - 21 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L79 - 16 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

 • Dz. U. L79 - 12 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L79 - 7 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Senegalu, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 6 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1383/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L79 - 4 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L79 - 2 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.