Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I oraz II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 683) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 46

Strona 1 z 12
L 80/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I oraz II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 683)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/214/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Taki cykl produkcyjny nie był przewidziany w momencie opracowywania decyzji 2001/183/WE. Jednakże dostarczona dokumentacja wskazuje, że wspomniane strefy zapewniają status pod względem poziomu zdrowotności zwierząt ekwiwalentny do statusu stref, w którym pobrano próbki zgodnie z decyzją 2001/183/WE. A zatem strefy te spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu stref zatwierdzonych. Francja przedłożyła uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) dla niektórych stref na swoim terytorium. Przedłożona dokumentacja wskazuje, że strefy te spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się one do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu stref zatwierdzonych. Austria, Niemcy i Włochy przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do VHS i IHN dla niektórych hodowli znajdujących się na ich terytorium. Przedstawiona dokumentacja wskazuje, że hodowle te spełniają wymogi art. 6 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się one do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu hodowli zatwierdzonych. Niemcy powiadomiły o występowaniu IHN w dwóch hodowlach uprzednio uznanych za wolne od tej choroby. Jednakże nie stwierdzono występowania VHS we wspomnianych dwóch hodowlach. Zatem wyżej wymienione hodowle nie powinny już być wymienione w decyzji 2002/308/WE jako wolne od IHN.

Decyzja Komisji 2002/308/WE (2) ustanawia wykaz zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych hodowli ryb, znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób ryb. Włochy przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) dla niektórych stref na swoim terytorium. W niektórych z tych stref pobieranie próbek zgodnie z decyzją Komisji 2001/183/WE z dnia 22 lutego 2001 r. ustanawiającą plany pobierania próbek i metody diagnostyczne do celów wykrywania i potwierdzania występowania niektórych chorób ryb oraz uchylającą decyzję 92/532/EWG (3) jest niemożliwe z powodu szczególnego cyklu produkcyjnego stosowanego w hodowlach ryb usytuowanych w tych strefach.

(2)

(5)

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 106 z 23.4.2002, str. 28. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/813/WE (Dz.U. L 304 z 23.11.2005, str. 19). (3) Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 65.

(6)

17.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/47

(7)

Należy zatem 2002/308/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 76 z 200617.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie publikacji odniesień do normy EN 143:2000 „Sprzęt ochrony układu oddechowego – Filtry cząsteczkowe – Wymagania, badania, znakowanie” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (wyposażenie ochrony osobistej) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 777) (1)

 • Dz. U. L80 - 74 z 200617.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2006 r. dotycząca ustanowienia grupy wysokiej rangi ekspertów z zadaniem doradzania Komisji Europejskiej w sprawach realizacji i rozwoju strategii i2010

 • Dz. U. L80 - 45 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L80 - 44 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L80 - 43 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L80 - 42 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L80 - 40 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L80 - 38 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 17 marca 2006 r.

 • Dz. U. L80 - 37 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L80 - 35 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L80 - 27 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L80 - 25 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2006 z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L80 - 23 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L80 - 7 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2006 z dnia 16 marca 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L80 - 6 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2006 z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1530/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

 • Dz. U. L80 - 3 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2006 z dnia 16 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L80 - 1 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.