Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2006 z dnia 16 marca 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 7

Strona 1 z 12
17.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 439/2006 z dnia 16 marca 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej rozporządzeniem podstawowym), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Wszczęcie postępowania

(1)

Dnia 25 czerwca 2005 r. Komisja ogłosiła w drodze zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Postępowanie zostało wszczęte po złożeniu skargi w maju 2005 r. przez Brytyjską Konfederację Producentów Skóry („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku powyżej 70 %, całkowitej wspólnotowej produkcji skóry zamszowej. Skarga zawierała dowody prima facie potwierdzające dumping wymienionego produktu i powstałą w związku z nim istotną szkodę, co uznano za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania.

(2)

2. Strony, których dotyczy postępowanie

(3)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu dochodzenia skarżącego, producentów wspólnotowych wspomnianych w skardze, innych znanych producentów wspólnotowych, władze ChRL, producentów eksportujących, importerów, a także wszelkie znane zainteresowane zrzeszenia. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie i złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie ustalonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Jeden eksporter w ChRL, jak również producenci i eksporterzy we Wspólnocie przedstawili swoje opinie na piśmie. Wszystkie strony, które złożyły wniosek w powyżej określonym terminie oraz wskazały, iż istniały szczególne powody, aby zostały wysłuchane, otrzymały taką możliwość. Ze względu na przypuszczalną dużą liczbę producentów eksportujących i importerów objętych dochodzeniem, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano zastosowanie kontroli wyrywkowej zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o zastosowaniu kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, producenci eksportujący i importerzy zostali poproszeni o zgłoszenie się i dostarczenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Ze strony producentów eksportujących nie zgłoszono żadnych uwag odnośnie do potencjalnego doboru próby.

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 154 z 25.6.2005, str. 12.

L 80/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2006

(6)

Siedmiu importerów zgłosiło się i dostarczyło informacje w wyznaczonym do tego celu terminie, ale tylko trzy przedsiębiorstwa wyraziły gotowość współpracy w toku dochodzenia. Zważywszy na ograniczoną liczbę importerów, którzy odpowiedzieli na kwestionariusz dotyczący kontroli wyrywkowej i wykazali gotowość do współpracy, zdecydowano, że kontrola wyrywkowa nie jest konieczna. Kwestionariusze wysłano do wszystkich trzech importerów. Jednakże później żaden z importerów nie podjął współpracy w trakcie dochodzenia i odmówił zwrotu wypełnionych odpowiedzi na kwestionariusz. Dwóch z nich podało, że produkt objęty postępowaniem nie stanowi większej części ich produkcji, a zatem ani ich istniejące zasoby personalne, ani finansowe nie muszą być włączone do współpracy w toku dochodzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 76 z 200617.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie publikacji odniesień do normy EN 143:2000 „Sprzęt ochrony układu oddechowego – Filtry cząsteczkowe – Wymagania, badania, znakowanie” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (wyposażenie ochrony osobistej) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 777) (1)

 • Dz. U. L80 - 74 z 200617.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2006 r. dotycząca ustanowienia grupy wysokiej rangi ekspertów z zadaniem doradzania Komisji Europejskiej w sprawach realizacji i rozwoju strategii i2010

 • Dz. U. L80 - 46 z 200617.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I oraz II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 683) (1)

 • Dz. U. L80 - 45 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L80 - 44 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L80 - 43 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L80 - 42 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L80 - 40 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L80 - 38 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 17 marca 2006 r.

 • Dz. U. L80 - 37 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L80 - 35 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L80 - 27 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L80 - 25 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2006 z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L80 - 23 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L80 - 6 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2006 z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1530/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

 • Dz. U. L80 - 3 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2006 z dnia 16 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L80 - 1 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.