Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 74

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2006 r. dotycząca ustanowienia grupy wysokiej rangi ekspertów z zadaniem doradzania Komisji Europejskiej w sprawach realizacji i rozwoju strategii i2010

Data ogłoszenia:2006-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 74

L 80/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 marca 2006 r. dotycząca ustanowienia grupy wysokiej rangi ekspertów z zadaniem doradzania Komisji Europejskiej w sprawach realizacji i rozwoju strategii i2010 (2006/215/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

czących ewentualnych ulepszeń i modyfikacji działań prowadzonych w ramach strategii i2010, wszystko na podstawie obserwacji realizacji strategii i2010 i rozwoju polityki w tym zakresie, — stworzeniu forum strategicznych dyskusji i wymiany doświadczeń ze wszystkimi zainteresowanymi służbami Komisji, oraz — wymianie poglądów na temat zagadnień dotyczących krajowych programów reform w obszarach, których dotyczy strategia i2010, związanych z realizacją celów strategii lizbońskiej. Artykuł 3 Skład i powoływanie 1. W skład grupy wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z państw członkowskich i Komisji. Z zastrzeżeniem obowiązujących reguł, dotyczących zwrotu kosztów z tytułu posiedzeń, przedstawicielom państw członkowskich mogą, stosownie do przedmiotu rozmów, towarzyszyć inne odpowiednie osoby. Przedstawiciele muszą być wysokiej rangi pracownikami służby cywilnej zajmującymi się zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego na szczeblu krajowym i muszą posiadać zdolność do zapewnienia odpowiedniego stopnia koordynacji pomiędzy krajowymi władzami publicznymi działającymi w poszczególnych dziedzinach wchodzących w zakres strategii i2010. 2. Komisja może wyrazić zgodę na udział obserwatorów z krajów EOG i krajów przystępujących. Obserwatorzy są powoływani według kryteriów określonych w ust. 1. 3. Państwa członkowskie, kraje EOG oraz kraje przystępujące przekazują Komisji nazwiska i dane kontaktowe wyznaczonych przez nie osób oraz informują ją o wszelkich zmianach tychże. 4. Nazwiska powołanych członków publikowane są na stronie internetowej inicjatywy i2010 pod adresem: http://www.europa.eu.int/i2010. Informacje o składzie grupy są aktualizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów każdorazowo po przekazaniu przez państwa członkowskie informacji o zmianach. Artykuł 4 Tryb funkcjonowania 1. Grupie przewodniczy Komisja.

Zgodnie z tym, co stwierdzono we wnioskach z komunikatu Komisji zatytułowanego „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (1) (zwanego dalej „i2010”), „Komisja poszerzy zakres i zwiększy intensywność dialogu z zainteresowanymi stronami oraz będzie współpracować z państwami członkowskimi w zakresie zagadnień ICT, przede wszystkim przy zastosowaniu otwartej metody koordynacji”. W związku z tym może zaistnieć potrzeba odwołania się przez Komisję do wiedzy i wskazówek ciała doradczego złożonego z urzędników państw członkowskich, będących specjalistami w dziedzinie ICT. Grupa musi wnieść wkład w sprawną realizację inicjatywy i2010. Grupa musi składać się z wysokiej rangi przedstawicieli państw członkowskich oraz musi być otwarta dla obserwatorów z krajów przystępujących i krajów EOG. Należy w związku z tym ustanowić grupę wysokiej rangi ekspertów ds. strategii i2010 oraz określić jej strukturę i zakres obowiązków,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym Komisja ustanawia grupę wysokiej rangi ekspertów ds. strategii i2010, zwaną dalej „grupą”. Artykuł 2 Zadanie Komisja może zasięgać opinii grupy we wszelkich kwestiach związanych z realizacją strategii i2010. Zadanie grupy polega na: — omawianiu strategicznych kwestii z zakresu polityki w dziedzinie ICT w kontekście strategii i2010 oraz szerszym kontekście agendy lizbońskiej, dokonywaniu oceny skuteczności strategii i2010 oraz przedstawianiu sugestii i rad doty(1) COM(2005) 229 wersja ostateczna.

17.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/75

2. Zasięgnąwszy uprzednio opinii grupy Komisja może powoływać podgrupy, których zadaniem będzie analiza kwestii szczegółowych wchodzących w zakres ich obowiązków ustalony przez grupę; po wypełnieniu swoich zadań podgrupy są rozwiązywane.

Artykuł 5 Koszty posiedzeń Komisja zwraca koszty podróży i pobytu ponoszone przez członków, ekspertów i obserwatorów w związku z działalnością grupy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Członkowie grupy nie są wynagradzani za pełnienie swoich funkcji. Koszty posiedzeń są refundowane w granicach środków przyznanych danemu departamentowi w ramach rocznej procedury podziału zasobów. Artykuł 6

3. Komisja może zwrócić się do ekspertów lub obserwatorów posiadających określone kompetencje w dziedzinie, którą zajmuje się grupa, o wzięcie udziału w obradach grupy lub podgrupy, jeżeli ich udział jest przydatny lub konieczny.

4. Jeśli Komisja uzna, iż informacje uzyskane w wyniku prac grupy lub podgrupy dotyczą spraw poufnych, wówczas nie mogą być one ujawniane.

Wejście w życie Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ma ona do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja zadecyduje o przedłużeniu jej stosowania przed upływem tego jej publikacji zastosowanie ewentualnym terminu.

5. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny sporządzony na podstawie standardowego regulaminu (1). Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

6. Komisja może publikować wszelkie streszczenia, konkluzje, częściowe konkluzje lub dokumenty robocze związane z pracami grupy.

Członek Komisji

(1) Załącznik III do dokumentu SEC(2005) 1004 z dnia 27 lipca 2005 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 76 z 200617.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie publikacji odniesień do normy EN 143:2000 „Sprzęt ochrony układu oddechowego – Filtry cząsteczkowe – Wymagania, badania, znakowanie” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (wyposażenie ochrony osobistej) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 777) (1)

 • Dz. U. L80 - 46 z 200617.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I oraz II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 683) (1)

 • Dz. U. L80 - 45 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L80 - 44 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L80 - 43 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L80 - 42 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L80 - 40 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L80 - 38 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 17 marca 2006 r.

 • Dz. U. L80 - 37 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L80 - 35 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L80 - 27 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L80 - 25 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2006 z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L80 - 23 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L80 - 7 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2006 z dnia 16 marca 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L80 - 6 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2006 z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1530/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

 • Dz. U. L80 - 3 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2006 z dnia 16 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L80 - 1 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.