Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 76

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie publikacji odniesień do normy EN 143:2000 „Sprzęt ochrony układu oddechowego – Filtry cząsteczkowe – Wymagania, badania, znakowanie” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (wyposażenie ochrony osobistej) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 777) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 76

Strona 1 z 3
L 80/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie publikacji odniesień do normy EN 143:2000 „Sprzęt ochrony układu oddechowego – Filtry cząsteczkowe – Wymagania, badania, znakowanie” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (wyposażenie ochrony osobistej) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 777)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/216/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

są zobowiązane opublikować odniesienia do norm krajowych stanowiących transpozycję norm zharmonizowanych.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

uwzględniając opinię Stałego Komitetu powołanego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (2),

Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/686/EWG Komisja i Francja wniosły formalny sprzeciw, stwiedzający, że norma EN 143:2000 „Sprzęt ochrony układu oddechowego – Filtry cząsteczkowe – Wymagania, badania, znakowanie”, zatwierdzona przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w dniu 7 stycznia 2000 r., do której odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 24 stycznia 2001 r. (3), nie spełnia całkowicie odpowiednich podstawowych wymagań określonych w art. 3 dyrektywy 89/686/EWG w odniesieniu do filtrów cząsteczkowych, których skuteczność filtrowania jest osiągana wyłącznie lub częściowo dzięki zastosowaniu materiałów nietkanych z włókien naładowanych elektrycznie, zwanych dalej „filtrami elektrostatycznymi”. Na podstawie wyników badań skuteczności filtrowania różnych typów filtrów cząsteczkowych istnieją niezbite dowody, że procedura badania w celu pomiaru penetracji filtra określona w pkt 8.7.2.4 zdanie ostatnie i pkt 8.7.3.4 zdanie ostatnie normy EN 143:2000, zgodnie z którymi pomiar penetracji jest dokonywany trzy minuty po rozpoczęciu badania na ochronę przed cząstkami ciekłymi, nie zapewnia w przypadku filtrów elektrostatycznych zgodności z podstawowym wymogiem zdrowia i bezpieczeństwa 3.10.1 („Ochrona układu oddechowego”) załącznika II do dyrektywy 89/686/EWG. Zauważono w szczególności, że we wspomnianym typie filtra skuteczność filtrowania może ulec szybkiemu pogorszeniu podczas użytkowania. Skuteczność filtrowania określana zgodnie ze znormalizowaną procedurą badania – trzy minuty po rozpoczęciu badania – może okazać się bez znaczenia w każdej chwili po upływie tych trzech minut. Spadek skuteczności filtrowania może być ogromny, w związku z czym filtr elektrostatyczny może nie odpowiadać już klasie skuteczności, która została mu przyznana, oraz odnoszącym się do niej informacjom. Jeżeli przyznana klasa skuteczności zostanie uznana za niewłaściwą podczas okresu użytkowania filtra, spowodowane w ten sposób potencjalne narażenie na niebezpieczne cząstki unoszące się w powietrzu może poważnie zaszkodzić zdrowiu i bezpieczeństwu użytkownika. Wyniki badania wskazują na spadek skuteczności filtrów elektrostatycznych również wtedy, gdy używane są one nieregularnie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Dyrektywa 89/686/EWG przewiduje, że środki ochrony indywidualnej mogą być wprowadzone na rynek i dopuszczone do użycia jedynie wtedy, gdy chronią zdrowie oraz zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom, nie szkodząc zdrowiu lub bezpieczeństwu innych osób, zwierząt domowych lub towarów przy założeniu prawidłowej obsługi, a także użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

(5)

(2)

Zgodnie z art. 5 dyrektywy 89/686/EWG środki ochrony indywidualnej posiadające oznakowanie CE, dla których producent jest w stanie przedstawić deklarację zgodności oraz świadectwo badania typu WE wydane przez jednostkę notyfikowaną potwierdzające zgodność wyrobu z właściwymi normami krajowymi transponującymi normy zharmonizowane, do których odniesienia opublikowała Komisja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy uznać za spełniające podstawowe wymagania zdrowia i bezpieczeństwa, określone w art. 3 dyrektywy 89/686/EWG i wyszczególnione w załączniku II do tej dyrektywy. Państwa członkowskie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 80 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 74 z 200617.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2006 r. dotycząca ustanowienia grupy wysokiej rangi ekspertów z zadaniem doradzania Komisji Europejskiej w sprawach realizacji i rozwoju strategii i2010

 • Dz. U. L80 - 46 z 200617.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I oraz II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 683) (1)

 • Dz. U. L80 - 45 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L80 - 44 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L80 - 43 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L80 - 42 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L80 - 40 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L80 - 38 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 17 marca 2006 r.

 • Dz. U. L80 - 37 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L80 - 35 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L80 - 27 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L80 - 25 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2006 z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L80 - 23 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L80 - 7 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2006 z dnia 16 marca 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L80 - 6 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2006 z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1530/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

 • Dz. U. L80 - 3 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2006 z dnia 16 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L80 - 1 z 200617.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2006 z dnia 16 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.