Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające jednostkowe kwoty zaliczek na rzecz opłat produkcyjnych w sektorze cukru na rok gospodarczy 2005/2006

Data ogłoszenia:2006-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 3

24.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 478/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające jednostkowe kwoty zaliczek na rzecz opłat produkcyjnych w sektorze cukru na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 15 ust. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Kwoty jednostkowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 314/2002, na rok gospodarczy 2005/2006 ustala się w wysokości: a) 6,32 EUR za tonę cukru białego jako zaliczka na rzecz podstawowej opłaty produkcyjnej dla cukru A i cukru B; b) 42,83 EUR za tonę cukru białego jako zaliczka na rzecz opłaty B dla cukru B; c) 5,06 EUR za tonę suchej masy jako zaliczka na rzecz podstawowej opłaty produkcyjnej dla izoglukozy A i izoglukozy B;

Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 314/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu kwot w sektorze cukru (2) przewiduje ustalenie, do dnia 1 kwietnia, jednostkowych kwot zaliczek na rzecz opłat produkcyjnych uiszczanych przez producentów cukru, izoglukozy i syropu inulinowego w bieżącym roku gospodarczym. Szacowana kwota opłat jest wyższa niż 60 % kwoty maksymalnej, o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, w przypadku opłaty podstawowej i niższa niż 60 % kwoty maksymalnej, o której mowa w ust. 5 wymienionego artykułu, w przypadku opłaty B. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 314/2002 należy ustalić, z jednej strony, zaliczki na rzecz opłat podstawowych na poziomie 50 % odnośnej kwoty maksymalnej dla cukru i syropu inulinowego i, z drugiej strony, zaliczki na rzecz opłat B na poziomie 80 % szacowanej kwoty opłaty B dla cukru i syropu inulinowego. W przypadku izoglukozy zaliczka ustalona jest, zgodnie z ust. 3 wymienionego artykułu, na poziomie 40 % jednostkowej kwoty podstawowej opłaty produkcyjnej szacowanej dla cukru.

(2)

d) 6,32 EUR za tonę suchej masy ekwiwalentu cukru/izoglukozy jako zaliczka na rzecz podstawowej opłaty produkcyjnej dla syropu inulinowego A i syropu inulinowego B; e) 42,83 EUR za tonę suchej masy ekwiwalentu cukru/izoglukozy jako zaliczka na rzecz opłaty B dla syropu inulinowego B. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, str. 40. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1665/2005 (Dz.U. L 268 z 13.10.2005, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 86 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 20 z 200624.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie środka wdrożonego przez Francję na rzecz Mines de Potasse d’Alsace (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4204) (1)

 • Dz. U. L86 - 19 z 200624.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

 • Dz. U. L86 - 18 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L86 - 17 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L86 - 16 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L86 - 15 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L86 - 12 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L86 - 8 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L86 - 4 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2006 z dnia 23 marca 2006 r. dotyczące dopuszczenia niektórych dodatków należących do grupy związków pierwiastków śladowych (1)

 • Dz. U. L86 - 1 z 200624.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.