Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 87 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem

Data ogłoszenia:2006-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 87 POZ 1

24.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (2006/232/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 113 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji,

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (zwaną dalej „Umową”). Tekst Umowy zostaje załączony do niniejszej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy, aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty. Artykuł 3

W dniu 23 października 2000 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji dotyczących Umowy w sprawie handlu winem pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Negocjacje zostały zakończone i Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (zwana dalej „Umową”) została parafowana przez obie strony w dniu 14 września 2005 r. Umowa stanowi pierwszy etap, a strony powinny przystąpić do dalszych negocjacji w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty wejścia w życie Umowy, dążąc do zawarcia jednej lub kilku umów prowadzących do dalszych ułatwień w handlul winem pomiędzy nimi. Powyższa Umowa powinna zostać zatwierdzona. Aby ułatwić wdrożenie Umowy i wprowadzanie ewentualnych zmian w załącznikach do Umowy, Komisja powinna zostać upoważniona do podjęcia niezbędnych środków zgodnie z procedurą, określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1),

(2)

Do celów stosowania art. 5 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 5, art. 11 ust. 5 i 6, art. 13 ust. 1 i art. 14 Umowy Komisja zostaje niniejszym upoważniona do przyjęcia środków niezbędnych do wdrożenia Umowy oraz do zmiany załączników do niej, protokołu i dodatków do protokołu, zgodnie z procedurą określoną w art. 75 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 20 grudnia 2005. W imieniu Rady

M. BECKETT

(3) (4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 87 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L87 - 75 z 200624.3.2006

    Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/798/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

  • Dz. U. L87 - 2 z 200624.3.2006

    Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.