Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 87 POZ 2

Tytuł:

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem

Data ogłoszenia:2006-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 87 POZ 2

Strona 1 z 30
L 87/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2006

UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, zwane dalej „Stanami Zjednoczonymi”, zwane dalej łącznie „Stronami”, UZNAJĄC, że Strony dążą do ustanowienia bliższych powiązań w sektorze wina, DĄŻĄC do wspierania rozwoju handlu winem w ramach wzrastającego wzajemnego porozumienia, ZDECYDOWANE zapewnić harmonijne otoczenie dla poruszania problemów związanych z handlem winem

pomiędzy Stronami,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

TYTUŁ I POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

Artykuł 1 Cele Cele niniejszej Umowy obejmują: a) ułatwienie handlu winem pomiędzy Stronami oraz poprawę współpracy przy opracowywaniu przepisów dotyczących takiego handlu oraz zwiększenie przejrzystości tych przepisów; położenie w pierwszej fazie podwalin pod szersze porozumienie w sprawie handlu winem pomiędzy Stronami; oraz c) stworzenie ram dla kontynuowania negocjacji w sektorze wina.

b)

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej Umowy: a) b) „praktyka produkcji wina” oznacza proces, obróbkę, technikę lub materiał, stosowane w produkcji wina; „COLA” oznacza certyfikat zatwierdzenia etykiety (Certificate of Label Approval) lub certyfikat zwolnienia z zatwierdzenia etykiety (Certificate of Exemption from Label Approval), wydany w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie/zwolnienie z zatwierdzania etykiety/butelki (approved Application for an Certification/Exemption of Label/Bottle Approval), zgodnie z wymogami federalnych przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, który został wydany przez rząd Stanów Zjednoczonych i obejmuje zestaw wszystkich etykiet zatwierdzonych do trwałego umieszczania na butelce wina;

24.3.2006 c)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/3

„pochodzący” w powiązaniu z nazwą jednej ze Stron w odniesieniu do wina przywożonego na terytorium drugiej Strony oznacza wino, które zostało wyprodukowane zgodnie z przepisami prawnymi i wykonawczymi oraz wymogami jednej ze Stron stron z winogron uzyskanych w całości na terytorium danej Strony; „Porozumienie WTO” – oznacza Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) zawarte w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.

d)

Artykuł 3 Zakres stosowania 1. Do celów niniejszej Umowy termin „wino” obejmuje napoje uzyskiwane wyłącznie metodą całkowitej lub częściowej fermentacji alkoholowej świeżych winogron, rozgniecionych lub nie, bądź też moszczy winogronowych, z ewentualnym dodatkiem dowolnych części składowych świeżych winogron dozwolonych przez Stronę produkującą, zgodnie z praktykami produkcji wina dopuszczonymi do stosowania zgodnie z przepisami Strony, na której terytorium wino jest produkowane, i które: a) zawierają nie mniej niż 7 procent (7 %) i nie więcej niż 22 procent (22 %) alkoholu objętościowo; oraz b) nie zawierają sztucznych barwników, do datków smakowych ani dodanej wody poza ilościami niezbędnymi ze względów technicznych.

2. Działania podejmowane przez każdą ze Stron w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi nie wchodzą w zakres niniejszej Umowy.

TYTUŁ II PRAKTYKI PRODUKCJI I SPECYFIKACJE WINA

Artykuł 4 Aktualne praktyki produkcji i opisy wina 1. Każda ze Stron uznaje, że przepisy prawne oraz wymogi drugiej Strony w odniesieniu do produkcji wina spełniają cele własnych przepisów prawnych oraz wymogów danej Strony, ponieważ zezwalają na praktyki produkcji wina, które nie zmieniają charakteru wina związanego z jego pochodzeniem z winogron w sposób niezgodny z dobrymi praktykami produkcji wina. Obejmują one takie praktyki, które służą zaspokojeniu uzasadnionej potrzeby technologicznej lub praktycznej i przyczyniają się do większej trwałości wina lub zachowywania innych cech lub stabilności wina oraz do osiągnięcia przez producenta wina pożądanego efektu, w tym unikanie wprowadzania w błąd w odniesieniu do charakteru i składu produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 87 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L87 - 75 z 200624.3.2006

    Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/798/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

  • Dz. U. L87 - 1 z 200624.3.2006

    Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.