Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 13

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/36/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającą dyrektywę 92/76/EWG

Data ogłoszenia:2006-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 13

Strona 1 z 2
25.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/13

DYREKTYWA KOMISJI 2006/36/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającą dyrektywę 92/76/EWG

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. h) akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

państw w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. należy w drodze wyjątku przedłużyć o dwa lata, tak aby państwa te miały czas na przedłożenie informacji świadczących o tym, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nie występuje na ich obszarze lub, w razie potrzeby, czas na zakończenie działań zmierzających do wytępienia tego organizmu.

(7)

Na mocy dyrektywy Komisji 2001/32/WE (2) niektóre państwa członkowskie lub niektóre obszary w państwach członkowskich uznano za strefy chronione w odniesieniu do niektórych organizmów szkodliwych. W niektórych przypadkach status strefy chronionej przyznano tymczasowo, ponieważ nie przedstawiono informacji niezbędnych do wykazania, że w danym państwie członkowskim lub na danym obszarze nie występuje organizm szkodliwy. W przypadkach gdy zainteresowane państwa członkowskie przedstawiły niezbędne informacje, omawiane strefy należy uznać za stałe strefy chronione. Niektóre regiony Portugalii uznano za strefy chronione w odniesieniu do Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie). Portugalia przedstawiła informacje świadczące o tym, że Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) występuje obecnie w niektórych częściach jej terytorium. Nie należy zatem dłużej uznawać tych części terytorium Portugalii za strefę chronioną w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu. Do dnia 31 marca 2006 r. różne regiony lub części regionów w Austrii i Włoszech oraz całe terytorium Irlandii, Litwy, Słowenii i Słowacji uznawano tymczasowo za strefy chronione w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Z informacji dostarczonych przez Austrię, Włochy, Irlandię, Litwę, Słowenię i Słowację wynika, że tymczasowe uznanie chronionych stref w przypadku tych

Ponadto Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie w niektórych częściach terytorium Włoch, na terytorium Słowenii w regionach Gorenjska i Maribor, jak również na terytorium Słowacji w niektórych gminach powiatów Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava i Trebišova, zatem odnośnych części terytorium Włoch, Słowenii i Słowacji nie należy już uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

Do dnia 31 marca 2006 r. Litwę uznawano tymczasowo za strefę chronioną w odniesieniu do wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka.

(2)

(9)

(3)

Litwa przedstawiła informacje świadczące o tym, że wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka występuje obecnie w tym państwie. Nie należy zatem dłużej uznawać Litwy za strefę chronioną w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu.

(4)

(10)

Do dnia 31 marca 2006 r. Maltę uznawano tymczasowo za strefę chronioną w odniesieniu do wirusa Citrus tristeza (izolaty europejskie).

(11) (5)

(6)

Z informacji dostarczonych przez Maltę wynika, że tymczasowe uznanie chronionych stref w przypadku tego państwa w odniesieniu do wirusa Citrus tristeza (izolaty europejskie) należy w drodze wyjątku przedłużyć o dwa lata, tak aby państwo to miało czas na przedłożenie informacji świadczących o tym, że wirus Citrus tristeza (izolaty europejskie) nie występuje na jego obszarze lub, w razie potrzeby, czas na zakończenie działań zmierzających do wytępienia tego organizmu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 73 z 200625.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/244/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L88 - 68 z 200625.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/243/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji ds. Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny strategii UE przeciw rozpowszechnianiu broni masowego rażenia i w ramach jej realizacji

 • Dz. U. L88 - 65 z 200625.3.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

 • Dz. U. L88 - 63 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 888) (1)

 • Dz. U. L88 - 50 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2004 w sprawie pomocy przyznanej przez Niemcy na rzecz producentów wódki zbożowej Kornbranntwein(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3953) (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Kahla Porzellan GmbH oraz Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1520) (1)

 • Dz. U. L88 - 9 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/35/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L88 - 7 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2006 z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do odmian konopi uprawianych na włókno kwalifikujących się do płatności bezpośrednich

 • Dz. U. L88 - 5 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustalające kursy wymiany mające zastosowanie do środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym w roku 2006

 • Dz. U. L88 - 3 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 486/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wykonania Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) poprzez zmianę załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.