Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 68

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/243/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji ds. Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny strategii UE przeciw rozpowszechnianiu broni masowego rażenia i w ramach jej realizacji

Data ogłoszenia:2006-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 68

Strona 1 z 4
L 88/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.3.2006

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/243/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji ds. Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny strategii UE przeciw rozpowszechnianiu broni masowego rażenia i w ramach jej realizacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

Komisja Przygotowawcza CTBTO dąży do realizacji tych samych celów, które występują w motywach 4 i 5, i jest już zaangażowana w określanie środków, za pomocą których najlepiej można by wzmocnić system oceny, poprzez zapewnienie na czas wiedzy fachowej i szkoleń personelowi z państw sygnatariuszy uczestniczącemu we wdrażaniu tego systemu oceny. Dlatego stosowne jest powierzenie Komisji Przygotowawczej CTBTO technicznej realizacji niniejszego wspólnego działania,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: (1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, której rozdział III zawiera listę środków mających na celu przeciwdziałanie takiemu rozprzestrzenianiu, i które mają być podjęte zarówno w UE, jak i w państwach trzecich.

Artykuł 1 1. Aby natychmiast i w sposób praktyczny wprowadzić w życie niektóre elementy strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, Unia Europejska wspomaga działania Komisji Przygotowawczej CTBTO w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny z zamiarem osiągnięcia następujących celów:

(2)

Unia Europejska aktywnie realizuje strategię UE i stosuje środki wymienione w rozdziale III w szczególności poprzez uruchamianie zasobów finansowych w celu wspierania poszczególnych projektów realizowanych przez instytucje wielostronne.

— zwiększenia praktycznej wydajności systemu oceny Komisji Przygotowawczej CTBTO,

(3)

Państwa sygnatariusze Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT), przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 września 1996 r., postanowiły powołać Komisję Przygotowawczą posiadającą zdolność prawną w celu skutecznego przeprowadzania realizacji CTBT do czasu ustanowienia organizacji ds. CTBT (CTBTO).

— poprawy zdolności państw sygnatariuszy CTBT w wypełnianiu ich obowiązków związanych z oceną na mocy CTBT oraz w umożliwieniu im pełnego korzystania z udziału w systemie stworzonym przez traktat oraz z potencjalnych zastosowań cywilnych i naukowych.

(4)

Dnia 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/805/WPZiB w sprawie upowszechnienia i wzmocnienia porozumień wielostronnych w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz środków przenoszenia (1).

2. Projekt Komisji Przygotowawczej CTBTO, odpowiadający środkom strategii UE, ma na celu:

— zapewnienie szkoleń mających na celu zwiększanie zdolności w odniesieniu do systemu oceny Komisji Przygotowawczej CTBTO,

(5)

Szybkie wejście w życie i upowszechnienie CTBT i wzmocnienie systemu monitorowania i oceny Komisji Przygotowawczej CTBTO są ważnymi celami strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

(1) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, str. 34.

— zapewnienie elektronicznego, interaktywnego dostępu do kursów szkoleniowych i warsztatów technicznych, jak również stałego dostępu do modułów szkoleniowych.

25.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/69

Projekt jest realizowany z korzyścią dla wszystkich państw sygnatariuszy CTBT.

Szczegółowy opis projektu znajduje się w Załączniku.

3. Do celów realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1, Komisja zawiera specjalne porozumienie finansowe z Komisją Przygotowawczą CTBTO, zgodnie z regulaminem i zasadami CTBTO.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 88 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 73 z 200625.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/244/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L88 - 65 z 200625.3.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

 • Dz. U. L88 - 63 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 888) (1)

 • Dz. U. L88 - 50 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2004 w sprawie pomocy przyznanej przez Niemcy na rzecz producentów wódki zbożowej Kornbranntwein(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3953) (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200625.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Kahla Porzellan GmbH oraz Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1520) (1)

 • Dz. U. L88 - 13 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/36/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającą dyrektywę 92/76/EWG

 • Dz. U. L88 - 9 z 200625.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/35/WE z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L88 - 7 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2006 z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do odmian konopi uprawianych na włókno kwalifikujących się do płatności bezpośrednich

 • Dz. U. L88 - 5 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustalające kursy wymiany mające zastosowanie do środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym w roku 2006

 • Dz. U. L88 - 3 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2006 z dnia 24 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200625.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 486/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wykonania Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) poprzez zmianę załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.