Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 89 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1265/2001 i (WE) nr 314/2002

Data ogłoszenia:2006-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 89 POZ 11

Strona 1 z 7
28.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1265/2001 i (WE) nr 314/2002

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

elastyczność w odniesieniu do decyzji o przeniesieniu w celu ułatwienia przejścia od systemu istniejącego do nowego.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 44,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 7 ust. 5, art. 15 ust. 8 i art. 16 ust. 5,

(5)

Ilość cukru pozakwotowego z roku gospodarczego 2005/2006, której nie można ani przenieść, ani wywieźć, uznaje się za cukier pozakwotowy z roku gospodarczego 2006/2007 w celu umożliwienia jego zbycia zgodnie z zastosowaniem określonym dla tego cukru w rozporządzeniu (WE) nr 318/2006, jak również biorąc pod uwagę wyjątkowe warunki przejścia pomiędzy wspomnianymi latami gospodarczymi oraz jego wykorzystanie w żywieniu zwierząt.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy podjąć niezbędne kroki, aby zapewnić przejście w sektorze cukru od systemu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1260/2001 do nowego systemu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 318/2006.

(6)

Do celów kontroli i jeżeli jest to konieczne, w przypadku zastosowania kar część produkcji cukru C z roku gospodarczego 2005/2006, nieprzeniesiona i nieuznawana za część pozakwotową z roku gospodarczego 2006/2007, musi nadal podlegać zastosowaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2670/81 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru przewyższającej kwotę (4).

(2)

W wyniku zniesienia obowiązku wywozu, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, należy ustanowić środki umożliwiające zarządzanie ilościami cukru, wynikające ze zniesienia tego obowiązku i z systemu obejmującego cukier C z dniem 1 lipca 2006 r. Środki te muszą być zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami Wspólnoty.

(3)

Aby lepiej zarządzać wyprodukowanymi ilościami cukru pozakwotowego w roku gospodarczym 2005/2006, należy umożliwić przedsiębiorstwom przeniesienie części tych ilości na rok gospodarczy 2006/2007. W tym celu należy przewidzieć, że przeniesienie, o którym mowa, podlega zastosowaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 65/82 z dnia 13 stycznia 1982 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przenoszenia cukru na następny rok gospodarczy (3), umożliwiając jednocześnie pewną

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (3) Dz.U. L 9 z 14.1.1982, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2223/2000 (Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 15).

Aby poprawić równowagę rynku we Wspólnocie bez tworzenia nowych zapasów cukru w roku gospodarczym 2006/2007, należy przewidzieć środek przejściowy w celu zmniejszenia produkcji kwalifikowanej w ramach kwot w odniesieniu do wspomnianego roku gospodarczego. Należy ustalić próg, po przekroczeniu którego produkcję objętą kwotą każdego przedsiębiorstwa uznaje się za wycofaną w rozumieniu art. 19 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 lub, na żądanie przedsiębiorstwa, za produkcję pozakwotową w rozumieniu art. 12 wspomnianego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę przejście od jednego do drugiego systemu, próg ten musi być kombinacją, w równych częściach, metody określonej w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 i metody określonej w art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 89 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 56 z 200628.3.2006

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/3)

 • Dz. U. L89 - 52 z 200628.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do przywozu z Bułgarii w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków w tym państwie trzecim (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 890) (1)

 • Dz. U. L89 - 46 z 200628.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 845)

 • Dz. U. L89 - 45 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób w związku z udziałem w charakterze umawiających się stron Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L89 - 30 z 200628.3.2006

  Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w charakterze Umawiających się Stron Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L89 - 28 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w charakterze Umawiających się Stron, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L89 - 26 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2006 z dnia 27 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L89 - 24 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2006 z dnia 27 marca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L89 - 22 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2006 z dnia 27 marca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L89 - 20 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2006 z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L89 - 6 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2006 z dnia 27 marca 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L89 - 3 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2006 z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L89 - 1 z 200628.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.