Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 18

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2006-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 18

L 90/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej AKT KOŃCOWY

28.3.2006

Pełnomocnicy

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

i

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ

spotykający się w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 roku w celu podpisania między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską Umowy dotyczącej współpracy w dziedzinie statystyki, przyjęli następującą wspólną deklarację załączoną do niniejszego Aktu Końcowego: Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie zmiany załączników A i B przez Wspólny Komitet. Uwzględnili również następującą deklarację załączoną do niniejszego Aktu Końcowego: Deklaracja Rady w sprawie udziału Szwajcarii w komitetach.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro. V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři. Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire. Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier. Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis. 'Εγινε στo Λουξεµβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα. Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four. Fait ą Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre. Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro. Luksemburgā, pi tūkstoši ceturtā gada pdesmit sestajā oktobrī. Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge. Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján. Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa. Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier. Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego. Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro. V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri. V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä. Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

28.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/19

Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera

L 90/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

28.3.2006

w sprawie zmiany załączników A i B przez Wspólny Komitet Wspólny Komitet spotyka się najszybciej jak to możliwe po wejściu w życie niniejszej Umowy w celu przygotowania przeglądu załącznika A, by uaktualnić wykaz aktów prawnych w nim zawartych oraz włączenia obecnego wspólnotowego programu statystycznego. Ponadto, Wspólny Komitet uaktualnia i dokonuje przeglądu załączników A i B w momencie wejścia w życie każdego nowego wieloletniego programu statystycznego, o którym mowa w art. 5 ust. w celu dodania odniesienia do tego programu oraz uwzględnienia specyfiki tego programu, wraz z ustaleniami dotyczącymi wkładu finansowego.

DEKLARACJA RADY

w sprawie udziału Szwajcarii w komitetach Rada wyraża zgodę, aby przedstawiciele Szwajcarii, od początku współpracy w związku z programami i działaniami określonymi w art. 5 ust. 2 niniejszej Umowy, w pełni uczestniczyli w zakresie, w jakim dotyczą ich omawiane tematy i bez prawa głosu, w komitetach i innych ciałach wspomagających Komisję Wspólnot Europejskich w zarządzaniu i rozwijaniu tych programów i działań. W przypadku innych komitetów zajmujących się dziedzinami objętymi niniejszą Umową, w których Szwajcaria przyjęła dorobek wspólnotowy lub równorzędne środki, Komisja będzie konsultować się z ekspertami ze Szwajcarii zgodnie z metodą określoną w art. 100 Porozumienia EOG.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 48 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 37 z 200628.3.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 36 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 35 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach Media Plus i Media-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 32 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 23 z 200628.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 22 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L90 - 21 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie współpracy w zakresie statystyki

 • Dz. U. L90 - 2 z 200628.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L90 - 1 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.