Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 2

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

Data ogłoszenia:2006-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 2

Strona 1 z 14
L 90/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA

28.3.2006

między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią”, razem zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, PRAGNĄC poprawić współpracę między Wspólnotą a Szwajcarią w dziedzinie statystyki oraz zdefiniować w tym celu, na podstawie niniejszej Umowy, zasady i warunki rządzące taką współpracą; UZNAJĄC, iż należy ustanowić odpowiednie środki w celu realizacji stopniowej harmonizacji i zapewnienia spójnej ewolucji ram prawnych dla zbierania danych, klasyfikacji, definicji i metodologii w dziedzinie statystyki; MAJĄC NA UWADZE ustanowienie wspólnych reguł tworzenia statystyk na obszarze Wspólnoty i Szwajcarii; ZGADZAJĄC SIĘ, iż odpowiednie jest oparcie wspomnianych powyżej reguł na ustawodawstwie obowiązującym we Wspólnocie, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przedmiot 1. Niniejsza Umowa odnosi się do współpracy w dziedzinie statystyki między Umawiającymi się Stronami w celu zapewnienia tworzenia i udostępniania spójnych i porównywalnych informacji statystycznych do opisywania i monitorowania całej polityki ekonomicznej, społecznej i w zakresie środowiska mającej znaczenie dla współpracy dwustronnej. 2. W tym celu Umawiające się Strony opracowują i stosują zharmonizowane metody, definicje i klasyfikacje, a także wspólne programy i procedury organizowania prac statystycznych na odpowiednich szczeblach administracyjnych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 3. Tworzenie statystyk Umawiających się Stron spełnia zasady bezstronności, wiarygodności, obiektywności, niezależności naukowej, efektywności kosztowej i poufności statystycznej; nie pociąga ono za sobą nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Artykuł 2 Akty prawne w dziedzinie statystyki Akty określone w załączniku A, przystosowane na podstawie niniejszej Umowy, są wiążące dla Umawiających się Stron. Artykuł 3 Wspólny Komitet 1. Niniejszym ustanawia się Komitet składający się z przedstawicieli Umawiających się Stron, który będzie funkcjonował pod nazwą „Komitet Statystyczny Wspólnoty/Szwajcarii” (zwany dalej „Wspólny Komitetem”). Odpowiada on za administrowanie niniejszą Umową oraz zapewnia jej właściwe wykonanie. W tym celu opracowuje on zalecenia i podejmuje decyzje w przypadkach określonych

w niniejszej Umowie. Wspólny Komitet działa na podstawie wzajemnego porozumienia. Decyzja Wspólnego Komitetu jest wiążąca dla Umawiających się Stron. 2. Wspólny Komitet oraz Komitet ds. Programów Statystycznych (KPS) ustanowiony na mocy decyzji Rady 89/382 (EWG/Euratom) z dnia 19 czerwca 1989 r. ustalają swoje zadania dla celów niniejszej Umowy podczas wspólnych posiedzeń. 3. Wspólny Komitet przyjmuje, na mocy decyzji, swój regulamin wewnętrzny obejmujący, między innymi, procedury zwoływania posiedzeń, wyznaczania przewodniczącego i określania zakresu kompetencji przewodniczącego. 4. Wspólny Komitet odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby. Każda z Umawiających się Stron może wnioskować o zwołanie posiedzenia. Wspólny Komitet może podjąć decyzję o ustanowieniu podkomitetu lub grupy roboczej, która może wspierać go w wykonywaniu powierzonych mu zadań. 5. Umawiająca się Strona może w dowolnym czasie podnieść interesującą ją kwestię na szczeblu Wspólnego Komitetu. 6. Każda decyzja zawiera datę jej wykonania. Decyzje są przedkładane, jeżeli to konieczne, do ratyfikacji lub zatwierdzenia przez Umawiające się Strony zgodnie z ich własnymi procedurami i są wprowadzane w życie przez Umawiające się Strony zgodnie z ich własnymi zasadami.

Artykuł 4 Nowe prawodawstwo 1. Niniejsza Umowa pozostaje bez uszczerbku dla prawa każdej Umawiającej się Strony, z zastrzeżeniem zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy, do jednostronnego wprowadzania zmian w jej prawodawstwie w zakresie regulowanym przez niniejszą Umowę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 48 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 37 z 200628.3.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 36 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 35 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach Media Plus i Media-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 32 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 23 z 200628.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 22 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L90 - 21 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie współpracy w zakresie statystyki

 • Dz. U. L90 - 18 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 1 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.