Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 23

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie

Data ogłoszenia:2006-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 23

Strona 1 z 7
28.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA

L 90/23

między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią”, z drugiej strony razem zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, ZWAŻYWSZY, że Wspólnota – na mocy decyzji Rady nr 2000/821/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. i nr 2001/163/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r., zmienionych ostatnio decyzją nr 846/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. i decyzją nr 845/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. – ustanowiła program wspierający rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych, a także program kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (zwane dalej „programem MEDIA”); ZWAŻYWSZY, że program MEDIA przewiduje w pewnych warunkach uczestnictwo państw trzecich będących stronami w Konwencji Rady Europy o telewizji ponadgranicznej innych niż państwa należące do EFTA będące członkami EOG oraz kraje kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej, w oparciu o dodatkowe środki, które zostaną uzgodnione w ramach umów zawartych między zainteresowanymi stronami; ZWAŻYWSZY, że przepisy, o których mowa powyżej uzależniają otwarcie programów dla państw trzecich od wcześniejszej zgodności ustawodawstwa tych państw z odpowiednim dorobkiem wspólnotowym; ZWAŻYWSZY, że Szwajcaria i Wspólnota we Wspólnej Deklaracji w sprawie przyszłych dodatkowych negocjacji w akcie końcowym siedmiu umów z dnia 21 czerwca 1999 r. wyraziły wolę podjęcia negocjacji w sprawie uczestnictwa Szwajcarii w tych programach; ZWAŻYWSZY, że Szwajcaria realizuje zobowiązania mające na celu uzupełnienie własnych ram legislacyjnych, aby zapewnić wymagany poziom zgodności z dorobkiem wspólnotowym; oraz, że w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy Szwajcaria spełnia warunki uczestnictwa określone w decyzjach wymienionych powyżej; ZWAŻYWSZY, że w szczególności współpraca między Wspólnotą a Szwajcarią mająca na względzie osiągnięcie celów wyznaczonych dla programu MEDIA w ramach działań opartych na współpracy transnarodowej angażującej Wspólnotę i Szwajcarię wzbogaci wpływ różnych działań podejmowanych przy realizacji tego programu, a także podniesie poziom kwalifikacji zasobów ludzkich we Wspólnocie i w Szwajcarii; ZWAŻYWSZY na wspólny interes Umawiających się Stron związany z rozwojem europejskiej przemysłu programów audiowizualnych w ramach szerszej współpracy; ZWAŻYWSZY, że Umawiające się Strony spodziewają się w związku z tym osiągnięcia obopólnych korzyści wynikających z uczestnictwa Szwajcarii w programie MEDIA; UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przedmiot Umowy Współpraca pomiędzy Wspólnotą a Szwajcarią ustanowiona przez niniejszą Umowę ma na celu uczestnictwo Szwajcarii we wszystkich działaniach podejmowanych w ramach programu MEDIA zgodnie z celami, kryteriami, procedurami i terminami określonymi w aktach prawnych dotyczących programów znajdujących się w załączniku 1, o ile inne przepisy niniejszej Umowy nie stanowią inaczej.

zawarte w załączniku II dotyczące uzupełnienia szwajcarskich ram legislacyjnych dla zapewnienia wymaganego poziomu ich zgodności z dorobkiem wspólnotowym.

Artykuł 3 Uczestnictwo Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszej Umowy: 1. Warunki dotyczące uczestnictwa organizacji i osób prywatnych ze Szwajcarii we wszelkich działaniach są takie same, jak te, które mają zastosowanie do organizacji i osób prywatnych z Państw Członkowskich Wspólnoty. 2. Dopuszczalność uczestnictwa instytucji, organizacji i osób prywatnych ze Szwajcarii jest określona w przepisach aktów prawnych dotyczących programów znajdujących się w załączniku I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 48 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 37 z 200628.3.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 36 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 35 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach Media Plus i Media-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 32 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 22 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L90 - 21 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie współpracy w zakresie statystyki

 • Dz. U. L90 - 18 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 2 z 200628.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L90 - 1 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.