Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

Data ogłoszenia:2006-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 36

L 90/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 27 lutego 2006 r.

28.3.2006

dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (2006/235/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfikacji przewidzianej w art. 20 Umowy (3). Artykuł 3 Wspólnota jest reprezentowania we Wspólnym Komitecie ustanowionym na mocy art. 16 Umowy przez Komisję. Stanowisko Wspólnoty odnośnie do decyzji Wspólnego Komitetu w sprawach dotyczących wkładu finansowego Szwajcarii i istotnych derogacji dotyczących włączania aktów prawnych Wspólnoty do załącznika I oraz w przypadku zmian załącznika III jest przyjmowane przez Radę kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji. W przypadku pozostałych decyzji Wspólnego Komitetu, włączając w to zwykłe włączanie aktów prawnych Wspólnoty do załącznika I, z zastrzeżeniem wprowadzania poprawek technicznych, oraz w sprawach dotyczących wewnętrznego funkcjonowania Wspólnego Komitetu, stanowisko Wspólnoty jest przyjmowane przez Komisję. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zadanie pierwsze, art. 300 ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Działania Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska, ustanowionych na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90 (2), zostały już rozszerzone na inne kraje europejskie na mocy umów bilateralnych zawartych przez Wspólnotę, przy uwzględnieniu transgranicznego charakteru problemów ochrony środowiska i wagi umacniania współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony środowiska. W dniu 20 lipca 2000 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z Konfederacją Szwajcarską w sprawie umowy dotyczącej uczestnictwa w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska. Z zastrzeżeniem zawarcia jej w późniejszym terminie, umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 26 października 2004 r. Umowa powinna zostać zatwierdzona przez Wspólnotę,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą uczestnictwa Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodnicząca

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

(3) Data wejścia Umowy w życie zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 48 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 37 z 200628.3.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 35 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach Media Plus i Media-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 32 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 23 z 200628.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 22 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L90 - 21 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie współpracy w zakresie statystyki

 • Dz. U. L90 - 18 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 2 z 200628.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L90 - 1 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.