Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 37

Tytuł:

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

Data ogłoszenia:2006-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 37

Strona 1 z 9
28.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA

L 90/37

pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią”, Zwane dalej łącznie „Umawiającymi się Stronami”, UZNAJĄC transgraniczny charakter kwestii dotyczących środowiska naturalnego i znaczenie wzmacniania współpracy międzynarodowej w dziedzinie środowiska naturalnego, UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska, zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 933/1999 oraz rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, UWZGLĘDNIAJĄC fakt, że działania Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska zostały dotychczas rozszerzone na inne kraje europejskie w drodze umów dwustronnych zawartych przez Wspólnotę Europejską, UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Szwajcaria w pełni uczestniczy w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, zwanej dalej „Agencją” oraz w Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) i stosuje akty prawne wymienione w załączniku I.

Artykuł 5 Szwajcaria w szczególności wyznacza spośród instytucji, określonych w art. 4 lub spośród innych organizacji mających siedzibę na jej terytorium „krajowy punkt ogniskowy” w celu koordynacji i/lub przekazywania informacji, jakie mają być dostarczane na szczeblu ogólnokrajowym do Agencji i do instytucji lub organów wchodzących w skład EIONET włączając w to ośrodki tematyczne, określone w art. 6.

Artykuł 2 Szwajcaria uczestniczy w finansowaniu działań, o których mowa w Artykule 1 (Agencja i EIONET) zgodnie z następującymi zasadami: a) Roczny wkład na dany rok jest obliczany na podstawie dotacji Wspólnoty do budżetu Agencji na ten rok, podzielonej przez liczbę Państw Członkowskich Wspólnoty. b) Dalsze warunki dotyczące wkładu finansowego Szwajcarii określone są w załączniku II. Artykuł 6 Szwajcaria może także, w terminie wskazanym w art. 4, określić instytucje lub inne organizacje mające siedzibę na jej terytorium, którym można powierzyć konkretne zadanie współpracy z Agencją w zakresie niektórych kwestii, będących przedmiotem szczególnego zainteresowania. Wskazana w ten sposób instytucja powinna być uprawniona do zawarcia umowy z Agencją w sprawie działania jako ośrodek tematyczny sieci do realizacji konkretnych zadań. Ośrodki te współpracują z innymi instytucjami wchodzącymi w skład sieci.

Artykuł 3 Artykuł 7 Szwajcaria w pełni uczestniczy, bez prawa głosu, w pracach zarządu Agencji i włączana jest w prace komitetu naukowego Agencji. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania informacji, określonych w art. 4, 5, i 6, zarząd Agencji dokonuje przeglądu głównych elementów sieci, w celu uwzględnienia udziału Szwajcarii.

Artykuł 4 W terminie sześciu miesięcy od wejścia w życia niniejszej Umowy, Szwajcaria poinformuje Agencję, o głównych elementach składowych swojej krajowej sieci informacyjnej, zgodnie z postanowieniami aktów prawnych wymienionych w załączniku I. Artykuł 8 Szwajcaria powinna, pod warunkiem zapewnienia poufności, przekazywać dane zgodnie ze zobowiązaniami i praktyką ustanowioną w programie pracy Agencji.

L 90/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 9

28.3.2006

Agencja może dokonywać, w drodze umów zawieranych z określonymi w art. 4, 5 i 6, wyznaczonymi przez Szwajcarię instytucjami lub organami wchodzącymi w skład sieci, koniecznych ustaleń mających na celu pomyślną realizację zadań, które Agencja może im powierzyć.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 48 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 36 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 35 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach Media Plus i Media-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 32 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 23 z 200628.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 22 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L90 - 21 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie współpracy w zakresie statystyki

 • Dz. U. L90 - 18 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 2 z 200628.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L90 - 1 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.