Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie programu pomocy „Fundusze Kapitałowe Przedsiębiorstw”, który Zjednoczone Królestwo zamierza wprowadzić w życie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1144) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 16

Strona 1 z 20
L 91/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie programu pomocy „Fundusze Kapitałowe Przedsiębiorstw”, który Zjednoczone Królestwo zamierza wprowadzić w życie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1144)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/250/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 7.

Komisja otrzymała spostrzeżenia od 20 zainteresowanych stron: (a) pismem z dnia 20 września 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w dniu 23 września 2004 r.; (b) pismem z dnia 9 września 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w dniu 28 września 2004 r.; (c) pismem z dnia 22 września 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w dniu 29 września 2004 r.; (d) pismem z dnia 1 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w dniu 4 października 2004 r.; (e) pismem z dnia 6 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu; (f) pismem z dnia 6 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu;

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z tymi przepisami (1) oraz uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje: I. PROCEDURA

1.

Pismem z dnia 25 listopada 2003 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w dniu 26 listopada 2003 r., władze Zjednoczonego Królestwa powiadomiły Komisję o wyżej wymienionym środku, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Pismem D/58191 z dnia 19 grudnia 2003 r. Komisja zażądała dalszych informacji dotyczących środka będącego przedmiotem powiadomienia. Pismem z dnia 30 stycznia 2004r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w dniu 3 lutego 2004 r., oraz pismem z dnia 19 marca 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w dniu 25 marca 2004 r., władze Zjednoczonego Królestwa przedłożyły żądane informacje. Pismem z dnia 7 maja 2004 r., Komisja powiadomiła Zjednoczone Królestwo o swojej decyzji wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do przedmiotowego środka. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag. Pismem z dnia 11 czerwca 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w dniu 16 czerwca 2004 r., Zjednoczone Królestwo przedstawiło odpowiedź na decyzję Komisji o wszczęciu postępowania.

2.

3.

(g) pismem z dnia 7 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu; (h) pismem z dnia 6 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w dniu 7 października 2004 r.; (i) pismem z dnia 7 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu; pismem z dnia 8 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu;

4.

5.

(j)

(k) pismem z dnia 8 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu; (l) pismem z dnia 8 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu;

6.

(1) Dz.U. C 225 z 9.09.2004, str. 2. (2) Patrz przypis 1.

(m) pismem z dnia 8 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu;

29.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/17

(n) pismem z dnia 8 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w tym samym dniu; (o) pismem z dnia 8 października 2004 r., które zostało zarejestrowane przez Komisję w dniu 11 października 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 61 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1321) (1)

 • Dz. U. L91 - 49 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Imiennym Rejestrze Pasażerów linii lotniczych, przekazanym do Agencji Służb Granicznych Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3248) (1)

 • Dz. U. L91 - 48 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 899) (1)

 • Dz. U. L91 - 33 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 11 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom zajmującym się wprowadzaniem do obrotu wołowiny w prowincji Brescia (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1377)

 • Dz. U. L91 - 10 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2006 z dnia 28 marca 2006 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L91 - 8 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 446/2006

 • Dz. U. L91 - 6 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L91 - 3 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, w drodze przywozu kumaryny wysyłanej z Indonezji i Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji i Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L91 - 1 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2006 z dnia 28 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.