Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Imiennym Rejestrze Pasażerów linii lotniczych, przekazanym do Agencji Służb Granicznych Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3248) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 49

Strona 1 z 11
29.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 września 2005 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Imiennym Rejestrze Pasażerów linii lotniczych, przekazanym do Agencji Służb Granicznych Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3248)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/253/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zarezerwowała dla pasażera miejsce na jeden lub więcej lotów.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych (1), a w szczególności jej art. 25 ust. 6, A także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Agencja Służb Granicznych Kanady (CBSA) wymaga od każdego przewoźnika obsługującego loty do Kanady zapewnienia elektronicznego dostępu do PNR w takim stopniu, w jakim informacje PNR są zebrane i zawarte w systemach rezerwacji automatycznej oraz systemach kontroli wylotów.

Na podstawie dyrektywy 95/46/WE, państwa członkowskie zobowiązane są zapewnić, że przekazanie danych osobowych państwu trzeciemu może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy takie państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony i jeżeli ustawodawstwo państw członkowskich zapewniło spełnienie innych postanowień dyrektywy przed dokonaniem takiego przekazania. Komisja może uznać, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony. W takim przypadku, dane osobowe mogą zostać przekazane z państw członkowskich bez wymagania dodatkowych gwarancji. Na podstawie dyrektywy 95/46/WE, poziom ochrony danych powinien zostać oceniony w świetle wszystkich okoliczności związanych z operacją przekazania danych lub z kilkoma operacjami przekazania danych, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na szereg elementów właściwych dla danego przekazania i wymienionych w art. 25 ust. 2 dyrektywy. W ramach transportu lotniczego, „Imienny Rejestr Pasażerów” (PNR) stanowi zapis wszystkich informacji wymaganych od każdego pasażera w celu dokonania rezerwacji, która następnie jest przetwarzana i kontrolowana przez linie lotnicze dokonujące rezerwacji oraz przez uczestniczące linie lotnicze (2). Dla celów niniejszej Decyzji pojęcia „pasażer” i „pasażerowie” obejmują również członków załogi. „Linia lotnicza dokonująca rezerwacji” oznacza linię lotniczą, w której pasażer dokonał swo jej rezerwacji, lub w której dokonano dodatkowych rezerwacji po rozpoczęciu podróży. „Linie lotnicze uczestniczące” oznaczają jakąkolwiek linię lotniczą, w której linia lotnicza dokonująca rezerwacji

(6)

Wymogi dotyczące przekazania CBSA danych osobowych pasażerów lotniczych zawartych w PNR, oparte są o punkt 107.1 Ustawy Celnej oraz ust. 148 lit. d) Ustawy o Emigracji i Ochronie Uchodźców oraz na przepisach wykonawczych przyjętych zgodnie z tymi ustawami (3).

(2)

(7)

(3)

(4)

Wspomniane prawodawstwo kanadyjskie dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa oraz warunków, na których osoby mogą wjechać na teren kraju. Jest to kwestia, w której Kanada ma suwerenne prawo podejmowania decyzji jurysdykcji ramach swojego prawodawstwa. Co więcej, wymogi tak określone nie są sprzeczne z jakimikolwiek międzynarodowymi zobowiązaniami podjętymi przez Kanadę. Kanada jest państwem demokratycznym, państwem prawa z silnymi tradycjami swobód obywatelskich. Legalność jej procesu stanowienia praw oraz siła i niezawisłość sądownictwa nie podlegają żadnej wątpliwości. Kolejnym gwarantem przeciwdziałającym naruszeniu swobód obywatelskich jest wolność prasy.

(8)

(1) Dz.U. L 281 z 23.11.1995 r., str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284, z 31.10.2003 r., str. 1). (2) Dla celów niniejszej Decyzji, termin „PNR” obejmuje dane Zaawansowanych Informacji Pasażerskich (API), jak określono w punkcie 4 Zobowiązań CBSA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 91 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 61 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1321) (1)

 • Dz. U. L91 - 48 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 899) (1)

 • Dz. U. L91 - 33 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 16 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie programu pomocy „Fundusze Kapitałowe Przedsiębiorstw”, który Zjednoczone Królestwo zamierza wprowadzić w życie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1144) (1)

 • Dz. U. L91 - 11 z 200629.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom zajmującym się wprowadzaniem do obrotu wołowiny w prowincji Brescia (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1377)

 • Dz. U. L91 - 10 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2006 z dnia 28 marca 2006 r. przewidujące nowy przydział uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój, z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L91 - 8 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 446/2006

 • Dz. U. L91 - 6 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2006 z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L91 - 3 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, w drodze przywozu kumaryny wysyłanej z Indonezji i Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji i Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L91 - 1 z 200629.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2006 z dnia 28 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.