Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 92 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przepisów krajowych nakładających na supermarkety obowiązek umieszczania środków spożywczych zmodyfikowanych genetycznie w osobnych działach oddzielonych od produktów niezmodyfikowanych genetycznie, zgłoszonych przez Cypr na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 797)

Data ogłoszenia:2006-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 92 POZ 12

Strona 1 z 2
L 92/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przepisów krajowych nakładających na supermarkety obowiązek umieszczania środków spożywczych zmodyfikowanych genetycznie w osobnych działach oddzielonych od produktów niezmodyfikowanych genetycznie, zgłoszonych przez Cypr na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 797)

(Jedynie tekst w języku greckím jest autentyczny)

(2006/255/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

I. USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO (1)

niezbędne wprowadzenie przepisów krajowych opartych na nowych dowodach naukowych dotyczących ochrony środowiska naturalnego lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem tego państwa, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, zgłasza ono Komisji proponowane przepisy oraz przyczyny ich przyjęcia.

W piśmie z dnia 15 września 2005 r. przewodnicząca Komisji Środowiska w Izbie Reprezentantów Cypru zgłosiła Unii Europejskiej, zgodnie z art. 95 ust. 2 Traktatu WE, projekt ustawy z 2005 r. zmieniający ustawy o środkach spożywczych (kontrola i sprzedaż) z lat 1996–2005 (dalej zwane „ustawodawstwem podstawowym”), nakazujący umieszczanie w supermarketach środków spożywczych zmodyfikowanych genetycznie w specjalnie do tego przygotowanych miejscach, w osobnych działach, oddzielonych od produktów niezmodyfikowanych genetycznie (dalej zwany „projektem ustawy”) w drodze odstępstwa od przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 (1) i (WE) nr 1830/2003 (2).

1. Artykuł 95 ust. 5 i 6 traktatu WE (3)

6. W terminie sześciu miesięcy od notyfikacji, o których mowa w ust. (…) 5, Komisja przyjmuje decyzję zatwierdzającą lub odrzucającą przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy nie są one środkiem arbitralnej dyskryminacji czy ukrytym ograniczeniem w handlu między państwami członkowskimi i czy nie stanowią one przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe, o których mowa w ust. (…) 5, uważa się za zatwierdzone.”.

2. Zgłoszone przepisy krajowe

(2)

Artykuł 95 ust. 5 i 6 traktatu WE stanowi: „5. …Jeżeli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizującego państwo członkowskie uzna za

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24.

Projekt ustawy powinien nosić nazwę „ustawa (nowelizująca) w sprawie środków spożywczych (kontrola i sprzedaż) (art. 2) z 2005 r.” i powinien być czytany w powiązaniu z ustawami w sprawie środków spożywczych (kontrola i sprzedaż) z lat 1996–2005 (dalej zwanymi „ustawodawstwem podstawowym”). Dorobek prawny, na który składa się ustawodawstwo podstawowe oraz projekt ustawy, powinien być określony jako „ustawa w sprawie środków spożywczych (kontrola i sprzedaż) z lat 1996–2005 (art. 2)”.

30.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/13

(4)

Celem tego projektu ustawy jest zmiana „ustawodawstwa podstawowego” poprzez dodanie nowego art. 22 ust. 1 o następującej treści: „w każdym supermarkecie środki spożywcze zmodyfikowane genetycznie są umieszczane w specjalnie do tego przygotowanych miejscach, w osobnych działach, oddzielonych od produktów niezmodyfikowanych genetycznie”.

95 i 152 ust. 4 lit. b) traktatu WE, który stanowi podstawę prawną wcześniej cytowanych rozporządzeń.

(10)

(5)

„Sprzedawca detaliczny” naruszający wyżej wymienione przepisy lub unikający ich przestrzegania jest uznany winnym popełnienia czynu karalnego i podlega karze grzywny nieprzekraczającej 3 000 funtów cypryjskich lub, w przypadku recydywy, grzywny nieprzekraczającej 6 000 funtów cypryjskich, bądź karze więzienia nieprzekraczającej okresu sześciu miesięcy, lub też obu tym karom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 92 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 46 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w określonych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L92 - 45 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 44 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 43 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 42 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 35 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L92 - 34 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 32 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 31 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 29 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 28 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 26 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 24 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 23 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 22 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 20 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 17 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 15 z 200630.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/758/WE w odniesieniu do objęcia dalszych części terytorium Chorwacji podlegających niektórym środkom ochronnym w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 891) (1)

 • Dz. U. L92 - 10 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2006 z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej

 • Dz. U. L92 - 6 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie warunkowego dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L92 - 5 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2006 z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1061/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L92 - 4 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2006 z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2006 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L92 - 3 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2006 z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L92 - 1 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2006 z dnia 29 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.